آموزش روش تاپسیس فازی

آموزش روش تاپسیس فازی (FUZZY TOPSSIS)

گام های روش تاپسیس فازی:

گام ۱) اولین گام روش تاپسیس فازی تشکیل ماتریس تصمیم فازی می باشد.

گام ۲) ماتریسم تصمیم گیری را  با استفاده  از تبدیل مقیاس خطی نرمال کنید.

Picture2

گام ۳) با استفاده بردار وزنی معیارهای پژوهش ماتریس تصمیم نرمالایز شده موزون را بدست می آوریم.

گام ۴) جواب ایده آل مثبت و ندیر آن را بدست می آوریم. ›در حالت فازی جواب ایده آل مثبت  و جواب ایده آل منفی(ندیر)  بصورت زیر تعریف می شود:

Picture3

گام ۵) در این مرحله فاصله هر گزینه از راه ایده آل مثبت و منفی(ندیر) آن را محاسبه می کنیم.

Picture4

گام ۶) محاسبه شاخص نزدیکی نسبی هر گزینه به راه حل ایده با استفاده از رابطه زیر.

Picture5

شاخص نزدیکی نسبی را جهت ترکیب کردن مقادیر –di و +di بکار می گیریم تا بتوانیم به مقایسه ی گزینه ها نسبت به هم بپردازیم.

گام۷) ربطه بندی گزینه ها. بر اساس ترتیب نزولی CCi ها، می توان گزینه ها را رتبه بندی نمود.

مثال) فرض کنید قرار است ۵ گزینه A1 تا A5 را بر اساس چهار شاخص C1 تا C4 با استفاده از روش تاپسیس فازی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار دهیم.

مراحل حل)

گام ۱) تشکیل ماتریس تصمیم مساله: اولین گام در روش تاپسیس تشکیل ماتریس تصمیم مساله می ­باشد. برای تشکیل ماتریس تصمیم مساله باید معیارها، جنس معیارها، وزن معیارها،گزینه­ ها و وضعیت هر یک از گزینه­ ها در هر یک از معیارها در دسترس باشد. با جمع آوری داده های مورد نیاز ماتیس تصمیم مساله به صورت زیر بدست آمده است. این ماتریس چون از میانگین نظرات چندین خبره بدست آمده است، ماتریس تصمیم فازی برآیند نظرات خبرگان نامگذاری می شود.

گام۲) تشکیل ماتریس تصمیم نرمالایز شده(بی مقیاس شده):گام۳) تشکیل ماتریس تصمیم نرمالایز شده موزون:

گام۴) تعین جواب های ایده آل مثبت و منفی:

گام۵)محاسبه فاصله گزینه ­ها از جواب ایده آل مثبت و منفی:

گام ۶) محاسبه شاخص نزدیکی نسبی به جواب ایده آل:گام۷) ارزیابی و رتبه بندی گزینه ­ها: در این مرحله گزینه ها را بر اساس ترتیب نزولی شاخص نزدیکی نسبی رتبه بندی می نماییم.

در صورت نیاز به مشاوره، راهنمایی، آموزش و یا تحلیل داده های خود با روش تاپسیس فازی یا سایر روش های تصمیم گیری چند شاخصه به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید

آموزش روش تاپسیس فازی- آموزش روش تاپسیس فازی- آموزش روش تاپسیس فازی- آموزش روش تاپسیس فازی- آموزش روش تاپسیس فازی فرمول تاپسیس فازی – پرسشنامه تاپسیس فازی-  اموزش تاپسیس فازی – الگوریتم تاپسیس فازی – فرمول تاپسیس فازی – پرسشنامه تاپسیس فازی-  اموزش تاپسیس فازی – الگوریتم تاپسیس فازی – فرمول تاپسیس فازی – پرسشنامه تاپسیس فازی-  اموزش تاپسیس فازی – الگوریتم تاپسیس فازی – فرمول تاپسیس فازی – پرسشنامه تاپسیس فازی-  اموزش تاپسیس فازی – الگوریتم تاپسیس فازی – فرمول تاپسیس فازی – پرسشنامه تاپسیس فازی-  اموزش تاپسیس فازی – الگوریتم تاپسیس فازی

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید