آموزش روش تاپسیس فازی

آموزش روش تاپسیس فازی (FUZZY TOPSSIS)

روش تاپسیس فازی توسط دانشمندان زیادی مورد بررسی قرار گرفته شده است ولی اصلی ترین توسعه توسط چن در سال 2000 انجام شده است. زمانی که داده های مساله از دقت کمتری برخوردار است یا به عبارت دیگر امکان تعیین دقیق مقادیر برای وضعیت گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها وجود ندارد می توان  از روش تاپسیس فازی استفاده نمود.

برای دنلود نرم افزار تاپسیس فازی (Fuzzy Topsis Solver) اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل آموزش نحوه طراحی پرسشنامه تاپسیس فازی همراه با مثال کاربردی اینجا کلیک کنید

گام های روش تاپسیس فازی:

گام 1) اولین گام روش تاپسیس فازی تشکیل ماتریس تصمیم فازی می باشد.

گام 2) ماتریسم تصمیم گیری را  با استفاده  از تبدیل مقیاس خطی نرمال کنید.Picture2

در اینجا B نماینده معیارهایی است که جنبه سود دارند و C نماینده معیارهایی است که دارای جنبه هزینه می باشند.

گام 3) با استفاده بردار وزنی معیارهای پژوهش ماتریس تصمیم نرمالایز شده موزون را بدست می آوریم.

گام 4) جواب ایده آل مثبت و ندیر(ایده آل منفی) آن را بدست می آوریم.

از آنجایی که با نرمالایز کردن خطی جنبه ی سود و هزینه برای معیارها از بین می رود بنابراین جواب ایده آل مثبت و جواب ایده آل منفی(ندیر)  بصورت زیر تعریف می شود:

Picture3

به طوری که :

گام 5) در این مرحله فاصله هر گزینه از راه ایده آل مثبت و منفی(ندیر) آن را محاسبه می کنیم.

Picture4

گام 6) محاسبه شاخص نزدیکی نسبی هر گزینه به راه حل ایده با استفاده از رابطه زیر.

Picture5

شاخص نزدیکی نسبی را جهت ترکیب کردن مقادیر –di و +di بکار می گیریم تا بتوانیم به مقایسه ی گزینه ها نسبت به هم بپردازیم.

گام7) ربطه بندی گزینه ها. بر اساس ترتیب نزولی CCi ها، می توان گزینه ها را رتبه بندی نمود.

برای دنلود نرم افزار تاپسیس فازی (Fuzzy Topsis Solver) اینجا کلیک کنید

مثال) فرض کنید قرار است 5 گزینه A1 تا A5 را بر اساس چهار شاخص C1 تا C4 با استفاده از روش تاپسیس فازی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار دهیم.

مراحل حل)

گام 1) تشکیل ماتریس تصمیم مساله: اولین گام در روش تاپسیس تشکیل ماتریس تصمیم مساله می ­باشد. برای تشکیل ماتریس تصمیم مساله باید معیارها، جنس معیارها، وزن معیارها،گزینه­ ها و وضعیت هر یک از گزینه­ ها در هر یک از معیارها در دسترس باشد. با جمع آوری داده های مورد نیاز ماتیس تصمیم مساله به صورت زیر بدست آمده است. این ماتریس چون از میانگین نظرات چندین خبره بدست آمده است، ماتریس تصمیم فازی برآیند نظرات خبرگان نامگذاری می شود.

گام2) تشکیل ماتریس تصمیم نرمالایز شده(بی مقیاس شده):گام3) تشکیل ماتریس تصمیم نرمالایز شده موزون:

گام4) تعین جواب های ایده آل مثبت و منفی:

گام5)محاسبه فاصله گزینه ­ها از جواب ایده آل مثبت و منفی:

گام 6) محاسبه شاخص نزدیکی نسبی و رتبه بندی گزینه ها: در این مرحله می توان با استفاده از فاصله گزینه ها به جواب ایده آل مثبت و منفی و بر اساس رابطه ارائه شده به محاسبه شاخص نزدیکی نسبی هر گزینه پرداخت. با محاسبه شاخص نزدیکی نسبی هر گزینه می توان بر اساس ترتیب نزولی شاخص نزدیکی نسبی به رتبه بندی گزینه ها پرداخت.

جهت دانلود نرم افزار تاپسیس فازی اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل آموزش نحوه طراحی پرسشنامه تاپسیس فازی همراه با مثال کاربردی اینجا کلیک کنید

با استفاده از نرم افزار می توانید در وقت و هزینه خود صرفه جویی نمایید. مساله ای که باید در چند روز حل نمایید و بعد از حل نیز در صحت آن شک خواهید داشت را می توانید با نرم افزار در چند ثانیه حل کنید و زمان خود را صرف سایر فعالیت های با ارزش خود نمایید.

در صورت نیاز به مشاوره، راهنمایی، آموزش و یا تحلیل داده های خود با روش تاپسیس فازی یا سایر روش های تصمیم گیری چند شاخصه به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید

آموزش روش تاپسیس فازی- آموزش روش تاپسیس فازی- آموزش روش تاپسیس فازی- آموزش روش تاپسیس فازی- آموزش روش تاپسیس فازی فرمول تاپسیس فازی – پرسشنامه تاپسیس فازی-  اموزش تاپسیس فازی – الگوریتم تاپسیس فازی – فرمول تاپسیس فازی – پرسشنامه تاپسیس فازی-  اموزش تاپسیس فازی – الگوریتم تاپسیس فازی – فرمول تاپسیس فازی – پرسشنامه تاپسیس فازی-  اموزش تاپسیس فازی – الگوریتم تاپسیس فازی – فرمول تاپسیس فازی – پرسشنامه تاپسیس فازی-  اموزش تاپسیس فازی – الگوریتم تاپسیس فازی – فرمول تاپسیس فازی – پرسشنامه تاپسیس فازی-  اموزش تاپسیس فازی – الگوریتم تاپسیس فازی

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید