آموزش روش تاپسیس فازی

آموزش روش تاپسیس فازی (FUZZY TOPSSIS)

گام های روش تاپسیس فازی:

گام ۱) اولین گام روش تاپسیس فازی تشکیل ماتریس تصمیم فازی می باشد.

گام ۲) ›ماتریسم تصمیم گیری را  با استفاده  از تبدیل مقیاس خطی نرمال کنید.

Picture2

گام ۳) با استفاده بردار وزنی معیارهای پژوهش ماتریس تصمیم نرمالایز شده موزون را بدست می آوریم.

گام ۴) جواب ایده آل مثبت و ندیر آن را بدست می آوریم. ›در حالت فازی جواب ایده آل مثبت  و جواب ایده آل منفی(ندیر)  بصورت زیر تعریف می شود:

Picture3

گام ۵) در این مرحله فاصله هر گزینه از راه ایده آل مثبت و منفی(ندیر) آن را محاسبه می کنیم.

Picture4

گام ۶) محاسبه شاخص نزدیکی نسبی هر گزینه به راه حل ایده با استفاده از رابطه زیر.

Picture5

›این شاخص را جهت ترکیب کردن مقادیر di- و di+ و در نتیجه مقایسه ی گزینه ها نسبت به هم تعریف می کنیم.

گام۷) ربطه بندی گزینه ها. بر اساس ترتیب نزولی CCi ها، می توان گزینه ها را رتبه بندی نمود.

در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل روش تاپسیس فازی به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید.

ارتباط با ما 


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید