آموزش روش تاپسیس

آموزش روش تاپسیس(Topsis)

روش TOPSIS یا روش رجحان ترتیبی با تشابه به جواب ایده آل توسط هوانگ و  يون (Hwang & Yoon ) در سال ۱۹۸۱ مطرح گرديد. در اين روش m گزينه بوسيله n شاخص مورد ارزيابي قرار مي گيرند، لذا هر مساله را مي توان به عنوان يک سيستم هندسي شامل  m نقطه در يک فضاي n بعدي در نظر گرفت. اين تکنيک بر اين مفهوم بنا شده است که گزينه انتخابي بايد کمترين فاصله را با راه حل ايده آل مثبت (Ai+) یعنی راه حلي که در ميان معيارهاي مثبت، بيشترين و در ميان معيارهاي منفي کمترين بوده، دارا باشد و بيشترين فاصله را با راه حل ايده آل منفي (Ai) یعنی راه حلي که در ميان معيارهاي منفي، بيشترين و در ميان معيارهاي مثبت کمترين باشد، داشته باشد.

حل مسائل به روش TOPSIS شامل مراحل زير می باشد.

۱٫ تشکيل ماتريس تصمیم مساله

۲٫ تشکیل ماتریس بی مقیاس شده. ماتريس تصميم گيري به کمک نرم اقليدسي به روش زیر به يک ماتريس بي مقياس تبديل مي شود:

Picture1

۳٫ تشکيل ماتريس بي مقياس شده موزون.

در اين مرحله وزن هر يک از شاخص ها که قبلا محاسبه شده است در هر يک از گزينه ها ضرب شده و ماتريس بي مقياس شده موزون بصورت زیر حاصل می شود.

Picture2

در معادله فوق، V ماتريس بي مقياس شده موزون و W ماتريسي قطري از وزنهاي بدست آمده براي شاخص ها مي باشد.

۴٫ تعيين راه حل ايده آل مثبت (Ai+) و منفي (Ai)

Picture4

 ۴)   محاسبه ميزان دوري يا نزديکي نسبت به جواب ایده آل مثبت و منفی(بر اساس نرم اقليدسي و به ازاء Ai+ و Ai):

Picture5

۵)   محاسبه شاخص نزديکي نسبي. نزديکي نسبي گزینه Ai به راه حل ايده آل به صورت زير محاسبه مي گردد.

Picture6

۶)   رتبه بندي گزينه ها.

در اين مرحله بر اساس ترتيب نزولي  مي توان گزينه هاي موجود را بر مبناي بيشترين اهميت، رتبه بندي نمود.

در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل روش تاپسیس به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید.

ارتباط با ما 


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید