آموزش روش ویکور

آموزش روش ویکور (VIKOR)

روش ویکور یك روش تصميم گيري چندمعياره براي حل يك مسأله تصميم گيري گسسته با معيارهاي نامتناسب (واحدهای اندازه گیری مختلف) و متعارض است که توسط اپروکویک وتزنگ ارائه شده است. کلمه ویکور برگرفته از نام صربستانی به معنای بهینه سازی چند معیاره و حل سازشی (VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) است. اين روش براي بهينه سازي چند معياره سيستم هاي پيچيده توسعه يافته است. این روش بر روی دسته بندي و انتخاب از يك مجموعه گزينه ها تمركز داشته و جواب هاي سازشي را براي يك مسأله با معيارهاي متضاد تعيين مي كند، به طوري كه قادر است تصميم گيرندگان را براي دستيابي به يك تصميم نهايي ياري دهد. در اينجا جواب سازشي نزديكترين جواب موجه به جواب ايده آل است كه كلمه سازش به يك توافق متقابل اطلاق مي گردد. اين جواب سازشي يك شاخص رتبه بندي چند معياره بر اساس نزديكي به جواب ايده آل را مطرح مي سازد.  در ادامه تلاش شده است تا مراحل روش ویکور در يك مسأله تصميم گيري چندمعياره با n  معيار و m گزینه تشریح شود:

گام های روش ویکور VIKOR

١ .تشكيل ماتريس تصميم: ماتريس تصميم با توجه به ارزيابي همه گزینه ها براي معيارهاي مختلف به صورت زير تشكيل مي شود:

Picture1

Xij عملكرد آلترناتيو i ام در رابطه با معيار j ام است.

٢ .تعيين بردار وزن معيارها: در اين مرحله با توجه به ضريب اهميت معيارهاي مختلف در تصميم گيري، با استفاده از روش هايي مانند آنتروپي يا AHP و … بردار وزن تعريف مي شود:

Picture2

٣ .تعيين نقطه ايده آل مثبت و منفي(ندیر) : براي هر معيار، بهترين و بدترينِ هريك را در ميان همه گزينه ها تعيين كرده و به ترتيب همانند زیر نشان می دهیم.

Picture3

Picture4

٤.  محاسبه شاخص مطلوبیت(S) و  شاخص نارضایتی(R) براي هرگزينه:

Picture5

Picture6

Si  بيانگر فاصله نسبي گزينه iام از راه حل ايده آل مثبت (بهترین ترکیب ) و  Ri بيانگر حداكثر ناراحتي گزينه iام از دوري از راه حل ايده آل مثبت مي باشد.

٥. محاسبه شاخص ويكور: براي هر گزينه شاخص ويكور با رابطه زير محاسبه مي شود:

Picture7

Picture8

Picture9

V مقداری بین صفر و یک است و وزن برای استراتژی ماکسیسمم مطلوبیت گروهی می باشد.

بعد از محاسبه همه شاخص­های ویکور(S,R,Q) به گام نهایی روش ویکور یعنی ارزیابی و اولویت بندی گزینه­ های پژوهش می­رسیم. برای رتبه بندی بدین ترتیب عمل می­شود که مقادیر S ، R  و Q به ترتیب نزولی مرتب می­شوند

به عنوان یک راه حل توافقی گزینه(a’) انتخاب خواهد گردید که دارای حداقل مقدار Q در لیست رتبه بندی شده باشد، اگر دو شرط زیر برآورده شده باشند:

  1. C1، « امتیاز قابل قبول بودن »: Q (a”)-Q (a’) ≥DQ

که در آن a” گزینه با موقعیت دوم در لیست رتبه بندی Q است و DQ=1/(J-1) و J  تعداد گزینه­ ها می­باشد.

  1. C2 ، « ثبات قابل قبول در تصمیم گیری »: گزینه a’ نیز باید به بهترین شکل به وسیله S و R رتبه بندی شده باشد.

اگر یکی از شرط ها برآورده نشده باشد، سپس یک مجموعه از راه حل های توافقی پیشنهاد می­شود ، که شامل­:

  • گزینه های a’ و a” اگر تنها شرط C2 برآورده نشده باشد.
  • متغیر های a’ , a” , … , a (m) اگر شرط C1 برآورده نشده باشد ؛ a (m) با رابطه Q (a (m))-Q (a’) <DQ برای ماکزیمم M تعیین می گردد.
  1. نکته: روش ویکور بر خلاف روش تاپسیس نیازی به نرمال سازی ندارد. در واقع این روش درون خودش نوعی نرمال سازی دارد. البته در بسیاری از مقالات می توان مشاهده کرد که مرحله نرمال سازی را هم همانند روش تاپسیس بکار می گیرند. البته ویکور را چه با نرمال سازی و چه بدون نرمال سازی محاسبه کنید نتیجه مشابه ای را ارائه خواهند کرد.

در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل روش ویکور به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید.

ارتباط با ما 


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید