آموزش روش SAW

روش جمع موزون ساده یکی از ساده ترین روش های تصمیم گی چند شاخصه می باشد.این روش اولین با در سال ۱۹۷۳ توسط مک کریمون ارائه شد. در ادامه گام های روش جمع موزون ساده ارائه می شود.

دانلود نرم افزار SAW

گام۱) تشکیل جدول تصمیم گیری: اولین مرحله از مراحل روش جمع موزون ساده تشکیل ماتریس یا جدول تصمیم گیری می باشد.

گام۲) تشکیل جدول تصمیم گیری نرمالایز شده(بی مقیاس شده): در این مرحله ماتریس تصمیم را با استفاده از روابط زیر نرمالایز می کنیم.

برای شاخص های از جنس سود:

برای شاخص های از جنس هزینه:

گام۳) محاسبه ماتریس تصمیم بی مقیاس شده موزون: با ضرب ماتریس تصمیم بی مقیاس شده در بردار وزن شاخص ها ماتریس تصمیم بی مقیاس شده موزون بدست می آید.

گام۴) محاسبه مطلوبیت هر یک از گزینه ها: با جمع ستونی ماتریس بی مقیاس شده موزون مطلوبیت هر یک از گزینه ها بدست می آید.

گام۵) رتبه بندی گزینه ها بر اساس میزان مطلوبیت آنها: گزینه ای که بیشترین مطلوبیت را داشته باشد رتبه اول را به خود اختصاص می دهد و به همین صورت سایر گزینه ها رتبه بندی می شود.

مراحل سه، چهار و پنج را به صورت رابطه زیر می توان نشان داد:

مثال) ماتریس تصمیم مساله ای به صورت زیر می باشد. با استفاده از روش جمع موزون ساده به ارزیابی گزینه های مساله بپردازید.

گام۱) تشکیل جدول تصمیم گیری: اولین مرحله از مراحل روش جمع موزون ساده تشکیل ماتریس یا جدول تصمیم گیری می باشد که در بالا ارائه شده است.
گام۲) تشکیل جدول تصمیم گیری نرمالایز شده(بی مقیاس شده): در این مرحله ماتریس تصمیم را با استفاده از روابط زیر نرمالایز می کنیم.

گام۳) محاسبه ماتریس تصمیم بی مقیاس شده موزون: با ضرب ماتریس تصمیم بی مقیاس شده در بردار وزن شاخص ها ماتریس تصمیم بی مقیاس شده موزون بدست می آید.
گام۴) محاسبه مطلوبیت هر یک از گزینه ها: با جمع ستونی ماتریس بی مقیاس شده موزون مطلوبیت هر یک از گزینه ها بدست می آید.

گام۵) رتبه بندی گزینه ها بر اساس میزان مطلوبیت آنها: گزینه ای که بیشترین مطلوبیت را داشته باشد رتبه اول را به خود اختصاص می دهد و به همین صورت سایر گزینه ها رتبه بندی می شود.


همانطور که مشاهده می شود گزینه شماره ۲ با ۳۷ درصد مطلوبیت بیشترین مطلوبیت رابین سه گزینه دیگر دارد بنابراین رتبه اول را به خود اختصاص می دهد. گزینه های ۳ و ۱ نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

تمام محاسبات بالا در مدت کمتر از چند ثانیه با استفاده از نرم افزار SAW طراحی شده توسط تیم مشاوره مدیریت انجام شده است. برای دریافت نرم افزار SAW اینجا کلیک کنید.

در صورت نیاز به مشاوره، راهنمایی، آموزش، تدریس خصوصی و یا تحلیل روش های تصمیم گیری چند معیارها به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید