روش مجموع سطری

7

نحوه نرمالایز کردن به این صورت است که هر یک از مقادیر برداز ستونی حاصل از مجموع سطرها را بر مجموع بردار ستونی حاصل(مجموع چهار عدد بردار ستونی) تقسیم می کنیم