محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران

محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران

برای جوامع محدود:

فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. رابطه زیر فرمول کوکوران را برای محاسبه حجم نمونه برای جوامع محدود نشان می دهد.

همانطور که در رابطه بالا مشاهده می کنید برای محاسبه حجم نمونه در جوامع محدود شما نیازمند تعیین مقادیر زیر هستید:

N: حجم جامعه مورد پژوهش

Z: مقدار آماره آزمون که بر اساس مقدار سطح اطمینان(سطح خطا) و به وسیله جداول احتمال نرمال استاندارد تعیین می شود.

d: سطح خطای آزمون(در صورتی که بخواهید در سطح اطمینان 95% بخواهید به بررسی فرضیه خود بپردازید سطح خطای شما برابر 0.05=0.95-1 خواهد بود)

p و q نیز در مجموع باید برابر یک باشند(0.5=p=q)

برای جوامع نامحدود:

در صورتی که حجم جامعه نامحدود باشد برای محاسبه حجم نمونه از رابطه زیر استفاده می شود.

نکته: معمولا در پژوهش های آماری سطح اطمینان را 0.99 یا 0.95 و یا 0.9 در نظر می گیرند که بر این اساس مقدار خطاهای آنها به ترتیب 0.01، 0.05 و 0.1 خواهد بود.

تیم مشاوره مدیریت نرم افزاری را طراحی نموده است که به کمک آن می توانید به سادگی حجم نمونه را برای جوامع محدود و نامحدود برای سطح اطمینان های مختلف محاسبه نمایید

دانلود رایگان نرم افزار محاسبه حجم نمونه برای جوامع محدود و نامحدود

علاوه بر فرمول کوکران روش رایج دیگر برای محاسبه حجم نمونه استفاده از جدول مورگان می باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان نیاز به هیچ گونه محاسبه ای نیست و تنها با داشتن مقدار حجم جامعه و مراجعه به جدول مورگان می توان به سادگی حجم نمونه پژوهش را مشخص کرد. در دامه جدول مورگان ارائه شده است.

فرمول کوکران –  فرمول کوکران-  فرمول کوکران-  فرمول کوکران-  فرمول کوکران-  فرمول کوکران- محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران- محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران- محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران- محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران- محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران- جدول مورگان – جدول مورگان – جدول مورگان – حجم نمونه- حجم نمونه- حجم نمونه