آموزش روش آراس

آموزش روش آراس(ARAS)

روش آراس (ARAS) یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه است که در سال 2010 توسط Zavadskas و Turskis ارائه شد. واژه ARAS در واقع مخفف ADDITIVE RATIO ASSESSMENT می باشد. روش آراس از جمله روش های تصمیم گیری چند شاخصه است که به جدول تصمیم گیری نیازمند می باشد. به عبارت دیگر این روش همانند روش های تاپسیس و ویکور نیازمند تشکیل جدول تصمیم گیری می باشد. در ادامه تلاش شده است تا گام های روش آراس ارائه شود.

مراحل روش آراس(ARAS):

گام1) تشکیل ماتریس تصمیم گیری: اولین مرحله از مراحل روش آراس تشکیل ماتریس یا جدول تصمیم گپیری می باشد. جدول تصمیم گیری در حقیقت به عنوان ورودی روش آراس در نظر گرفته می شود. برای تشکیل جدول تصمیم گیری باید گزینه ها، شاخص ها(معیارها)، جنش شاخص ها، وزن شاخص ها و وضعیت هر یک از گزینه ها در هر یک از شاخص ها(که در واقع همان پرسشنامه آراس است) تعیین شده باشد. ماتریس تصمیم گیری را به صورت زیر نشان می دهند.نکته: جدول تصمیم گیری روش آؤاس بر خلاف روش های دیگر سطری به نام مقدار بهینه معیارها(Optimal Value) دارد که به صورت زیر تعیین می شود:گام2) نرمال کردن یا بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم گیری: در این مرحله باید ماتریس تصمیم گیری را بر اساس جنس معیارها نرمالایز کرد. ماتریس تصمیم گیری نرمال شده را به صورت زیر نشان می دهند.اگر جنس معیارها از نوع سود بود با استفاده از رابطه زیر نرمالایز می شود:اگر جنس معیارها از نوع هزینه باشد با استفاده از دو گام زیر نرمالایز می کنیم:

گام3) موزون کردن ماتریس تصمیم گیری نرمال شده: در این مرحله باید به محاسبه ماتریس تصمیم گیری نرمال شده موزون پرداخت. ماتریس تصمیم نرمال شده موزن را به صورت زیر نشان می دهند:

که مقادیر نرمال موزون شده معیارها با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:گام4) محاسبه مقدار بهینگی (values of optimality function): با استفاده از رابطه زیر به محاسبه مقدار بهینگی می پردازیم. که Si مقدار تابع بهینگی گزینه i ام می باشد

گام5) محاسبه درجه سودمندی یا مطلوبیت گزینه ها (The degree of the alternative utility): پس از محاسبه مقدار بهینگی هر یک از گزینه ها در این مرحله با استفاده از رابطه زیر به محاسبه درجه سودمندی یا مطلوبیت گزینه ها پرداخته می شود.که So در واقع ایده آل ترین مقدار از بین مقادیر بهینگی است که در گام قبل محاسبه شد.

گام6) رته بندی گزینه ها: در این مرحله با استفاده از درجه سودمندی هر یک از گزینه ها به رتبه بندی آنها پرداخته می شود. در واقع گزینه ها بر اساس مقادیر درجه سودمندی آنها به صورت نزولی رتبه بندی می شوند.

نرم افزار آراس(ARAS Solver)

(با استفاده از این نرم افزاز در وقت خود صرفه جویی کرده و در کمتر از چند ثانیه کلیه محاسبات خود را انجام دهید)

مثال) سازمانی در نظر دارد تا با استفاده از روش آراس به ارزیابی و رتبه بندی خدمات همراه بانک بپردازد. بدین منظور 16نوع خدمت و 8 شاخص برای ارزیابی این خدمات شناسایی شد. ماتریس تصمیم آغازین مساله به صورت زیر می باشد.نکته: داده های این مساله از مقاله AN INTEGRATED FUZZY AHP AND ARAS MODEL TO EVALUATE MOBILE BANKING SERVICES گرفته شده است.

همانطور که بیان شد ماتریس تصمیم گیری به عنوان ورودی روش آراس شناخته می شود. بنابراین برای حل مسائل با استفاده از روش آراس باید ابتدا ماتریس تصمیم گیری مساله را تشکیل داد. پس از تشکیل ماترس تصمیم گیری باید سطر مربوط به مقدار بهینه(Optimal Value) معیارها را بدست آورد. جدول زیر ماتریس تصمیم گیری مساله را همراه با مقادیر بهینه هر یک از معیارها نشان می دهد.پس از تشکیل ماتریس تصمیم مساله دومین مرحله از مراحل روش آراس تشکیل ماتریس تصمیم گیری نرمال شده می باشد. براین اساس بر اساس روابط ارائه شده به محاسبه ماتریس تصمیم گیری نرمال شده موزن پرداخته می شود. جدول زیر ماتریس تصمیم گیری نرمال شده را نشان می دهد.پس از تشکیل ماتریس تصمیم گیری نرمال شده باید به محاسبه ماتریس تصمیم گیری نرمال شده موزون پرداخت. بر این اساس بر اساس روابط ارائه شده به محاسبه ماتریس تصمیم گیری نرمال شده موزن پرداخته می شود. جدول زیر ماتریس تصمیم گیری نرمال شده را نشان می دهد.با به دست آوردن ماتریس تصمیم گیری نرمال شده موزون می توانیم به محاسبه مقادیر بهیه هر گزینه و درجه سودمندی یا مطلوبیت هر گزینه پرداخت. برای این منظور ابتدا مقدار بهینه هر گزینه را بر اساس رابطه ارائه شده محاسبه می نماییم و سپس به کمک این مقادیر به محاسبه درجه سودمندی هر گزینه پرداخته می شود. در نهایت با استفاده از درجه سودمندی هر گزینه به رتبه بندی آنها پرداخته می شود. جدول زیر نتایج بدست آمده برای این مراحل را نشان می دهد.همانطور که مشاهده می شود از بین گزینه های پژوهش گزینه 15 ام رتبه اول را به خود اختصاص داده است بنابراین این خدمت مهترین خدمت از میان خدمات بانکداری می باشد.

برای دریافت نرم افزار آراس اینجا کلیک کنید

کلیه محاسبات بالا با استفاده از نرم افزار آراس و تنها در چند ثانیه انجام شده است. با استفاده از این نرم افزار در وقت خود صرفه جویی نمایید.

نحوه طراحی پرسشنامه آراس (ARAS)

آموزش روش آراس – اموزش روش آراس – آموزش روش ARAS – اموزش روش ARAS – آموزش روش ARAS با یک مثال کاربردی – روش ARAS – روش آراس – تکنیک ARAS – آموزش روش آراس – اموزش روش آراس – آموزش روش ARAS – اموزش روش ARAS – آموزش روش ARAS با یک مثال کاربردی – روش ARAS – روش آراس – تکنیک ARAS  – آموزش روش آراس – اموزش روش آراس – آموزش روش ARAS – اموزش روش ARAS – آموزش روش ARAS با یک مثال کاربردی – روش ARAS – روش آراس