آموزش روش کوپراس (COPRAS)

آموزش روش کوپراس (COPRAS)

در سال 1996 محققان دانشگاه Technical  Vilnius Gediminas روشی را با عنوان کوپراس(Complex Proportional Assessment = COPRAS) ایجاد کردند. این روش برای ارزیابی چندمعیاره هم حداکثر سازی و هم حداقل سازی ارزش معیارها استفاده شده بود. که در حقیقت همین ویژگی مزیت روش COPRAS نسبت به روش SAW بود. این روش بیشتر برای ارزیابی فرآیندهای پیچیده بوسیله روش­ های چندمعیاره کمی استفاده شده است (Zavadskas, Kaklauskas 1996). در این روش تاثیر حداکثرسازی و حداقل سازی معیارها بر روی ارزیابی نتیجه به صورت مجزا در نظر گرفته می­ شود. رویه اصلی روش کوپراس شامل چندین گام می­ باشد که در ادامه به ارائه آنها پرداخته شده است:

برای دریافت نرم افزار کوپراس(COPRAS) اینجا کلیک کنید

دانلود فایل نحوه طراحی پرسشنامه کوپراس(COPRAS)

گام1) ایجاد ماتریس تصمیم مساله(X): اولین گام حل یک مساله با استفاده از روش کوپراس همانند روش های دارای جدول تصمیم، تشکیل ماتریس تصمیم مساله می باشد.

  • که در این رابطه Xij مقدار ارزیابی  گزینه i ام در رابطه با معيار j ام است. m تعداد گزینه ­ها و n نیز تعداد معیارها می­ باشد.

گام 2) نرمالسازی(بی مقیاس سازی یا هنجارسازی) ماتریس تصمیم: در این مرحله با استفاده از رابطه زیر ماتریس تصمیم مساله را نرمالسازی می کنیم تا بعد و مقیاس مقادیر ماتریس تصمیم از بین برود.

گام3) تعیین ماتریس تصمیم نرمال شده موزون: در این مرحله با استفاده از وزن شاخص ها(معیارها) ماتریس تصمیم نرمال شده موزون را محاسبه می کنیم. برای تشکیل ماتریس تصمیم نرمال شده موزون از رابطه زیر استفاده می کنیم:

 

در صورتی که وزن شاخص ها(معیارها)ی مساله به صورت زیر باشد:

می توان ماتریس تصمیم نرمال شده موزون را به صورت زیر محاسبه کرد:

  • که در این رابطه rij مقدار نرمال شده گزینه i ام در معیار ام  و Wj وزن معیار jام می باشد.

نکته: همواره مجموع وزن نرمال شده موزون گزینه ها در یک معیار برابر است با وزن آن معیار.

گام4) محاسبه مجموع مقادیر نرمال شده موزون برای معیارهای سودمند(سود یا مثبت) و غیر سودمند(هزینه یا منفی). در این مرحله با استفاده از رابطه زیر مجموع مقادیر نرمال شده موزون را برای هم معیارهای سود و هم معیارهای هزینه محاسبه می کنیم.

که در این رابطه  y+ij و y-ij  به ترتیب مقدار نرمال شده موزون برای معیارهای سود و هزینه می باشد.

گام5) تعیین اهمیت نسبی گزینه ها(Qi): در این گام با استفاده از رابطه زیر اهمیت نسبی گزینه ها را مشخص می کنیم.

  • که در این رابطه S-min برابر است با حداقل مقدار S-i

گام6) محاسبه سودمندی کمی گزینه­ ها(Ui): در این مرحله با استفاده از رابطه زیر میزان سودمندی هر یک از گزینه ها را محاسبه می کنیم.

  • که در این رابطه Qmax بزرگترین مقدار اهمیت نسبی می باشد.
  • مقدار سودمندی گزینه ها همواره بین 0 تا 100% می باشد.

در پایان بر اساس مقدار سودمندی گزینه ها به رتبه بندی گزینه ها می پردازیم. هر چه مقدار سودمندی یک گزینه بیشستر باشد، اولویت بالاتری خواهد داشت.

مثال) یک شرکت نساجی به دنبال انتخاب کمپرسور هوا برای ماشین ریسندگی خود می باشد. از آنجایی که انتخاب کمپرسور هوا یک مساله تصمیم گیری چندمعیاره می باشد که شامل معیارهای متضاد و گزینه های مختلف می باشد. بنابراین در این مساله سازمان به دنبال انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه های موجود می باشد. برای این منظور سازمان با استفاده از روش کوپراس به دنبال ارزیابی گزینه ها و انتخاب بهترین گزینه می باشد.

مثال برگرفته از مقاله Integration of MACBETH and COPRAS methods to select air compressor for a textile company می باشد

ماتریس تصمیم مساله به صورت زیرا ارائه شده است:ماتریس تصمیم گیری به عنوان ورودی روش کوپراس شناخته می شود. بنابراین برای حل مسائل با استفاده از روش کوپراس باید ابتدا ماتریس تصمیم گیری مساله را تشکیل داد. پس از تشکیل ماترس تصمیم گیری به حل مساله با استفاده از گام های روش کوپراس می پردازیم.

گام بعدی پس از تشکیل ماتریس تصمیم مساله، نرمال سازی یا بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم می باشد. با استفاده از رابطه ارائه شده به نرمال سازی ماتریس تصمیم می پردازیم. جدول زیر ماتریس تصمیم نرمال شده مساله را نشان می دهد.با تشکیل ماتریس تصمیم نرمال شده اکنون می توان ماتریس تصمیم نرمال شده موزون را محاسبه نمود. برای محاسبه ماتریس تصمیم نرمال موزون باید ماتریس تصمیم نرمال شده را در بردار وزن معیارها(شاخص ها) همانند رابطه ارائه شده ضرب کنیم. جدول زیر ماتریس تصمیم نرمال موزون مساله را ارائه کرده است.با تشکیل ماتریست تصمیم نرمال موزون می توانیم مجموع مقادیر نرمال موزون هر گزینه را برای معیارهای مثبت و منفی بر اساس روابط ارائه شده محاسبه کرد. نتایج حاصل از این محاسبات در جدول زیر ارائه شده است.گام آخر روش کوپراس محاسبه اهمیت نسبی و سودمندی کمی گزینه ها می باشد. بر اساس روابط ارائه شده مقادیر مربوط به اهمیت نسبی و سودمندی هر یک از گزینه ها به صورت زیر بدست می آید.با مشخص شدن سودمندی کمی هر یک از گزینه ها می توان به ارزیابی و رتبه بندی گزینه ها پرداخت. همانطور که بیان شد هر گزینه ای که مقدار سودمندی آن بیشتر باشد، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

کلیه محاسبات بالا با استفاده از نرم افزار کوپراس(COPRAS) و تنها در چند ثانیه انجام شده است. با استفاده از این نرم افزار در وقت خود صرفه جویی نمایید

برای دریافت نرم افزار کوپراس(COPRAS) اینجا کلیک کنید

دانلود فایل نحوه طراحی پرسشنامه کوپراس(COPRAS)

در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل داده های خود با روش کوپراس(COPRAS) یا سایر روش های تصمیم گیری به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید

 

آموزش روش کوپراس (COPRAS) – آموزش روش COPRAS – آموزش روش کوپراس – آموزش روش کوپراس با یک مثال کاربردی – آموزش روش COPRAS با یک مثال کاربردی – تکنیک کوپراس – روش COPRAS- آموزش روش کوپراس (COPRAS) – آموزش روش COPRAS – آموزش روش کوپراس – آموزش روش کوپراس با یک مثال کاربردی – آموزش روش COPRAS با یک مثال کاربردی – تکنیک کوپراس – روش COPRAS – آموزش روش کوپراس (COPRAS) – آموزش روش COPRAS – آموزش روش کوپراس – آموزش روش کوپراس با یک مثال کاربردی – آموزش روش COPRAS با یک مثال کاربردی – تکنیک کوپراس – روش COPRAS