آموزش روش تاکسونومی

روش تاکسونومی(TAXONOMY)

این روش یکی از روش­ های طبقه بندی مناطق از نظر توسعه یافتگی است. این روش برای طبقه بندی های گوناگون در علوم مختلف بکار گرفته می شود. در حقیقت روش تاکسونومی ارزیابی کمی شباهت ها و نزدیکی های بین واحدهای همگن و درجه بندی کردن آن واحدها به گروه های همگن می باشد. در این روش بر اساس اطلاعات مربوط به مناطق یا گزینه های پژوهش، یک منطقه فرضی که دارای بهترین وضعیت در تمای شاخص ها می باشد به عنوان منطقه یا گزینه ایده آل شناسایی شده و سپس مناطق یا گزینه های پژوهش بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرند.  در نهایت این روش بر اساس میزان توسعه یافتگی مناطق یا گزینه های پژوهش را به گروه های مختلف از جمله توسعه یافته، نیمه توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم بندی می کند.

در صورت نیاز به تجزیه و تحلیل فصل چهار پایان نامه خود با روش تاکسونومی یا آموزش روش تاکسونومی با بهترین کیفیت به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید

گام های روش تاکسونومی

روش تاکسونومی عددی شامل مراحل گوناگونی است که در زیر به توضیح هر یک از این مناطق پرداخته شده است:

گام1) تشکیل ماتریس داده های مساله: در این مرحله باید ماتریس داده های مساله تشکیل شود. سطرهای این ماتریس نشان دهنده مناطق یا همان گزینه های مساله و ستون های آن بیانگر شاخص های مساله می باشند.

گام2) تشکیل ماتریس استاندارد یا نرمال شده: در این مرحله برای انیکه شاخص های مختلف قابل مقایسه شوند باید بعد ماتریس ها را از بین برد. برای این منظور از رابطه زیر برای استاندارد کردن یا بی مقیاس کردن ماتریس داده های مساله استفاده می شود.

گام3) محاسبه فواصل مرکب بین مناطق یا گزینه ها: در این مرحله باید با استفاده از رابطه زیر فواصل مرکب بین مناطق مختلف را محاسبه کرد.

گام4) تعیین کوتاه ترین فاصل هر منطقه یا گزینه : در این گام با توجه به ماتریس فواصل بدست آمده در گام قبل به محاسبه کوتاه ترین فاصله هر منطقه یا گزینه می پردازیم.

گام 5) شناسایی مناطق همگن: از آنجایی که ممکن است برخی مناطق مورد پژوهش دارای فاصله بسیار بیشتر یا بسیار کمتر از سیار مناطق باشند به عبارت دیگر برخی از مناطق نسبت به دیگران ناهمگن باشند به همین خاطر باید مناطق ناهمگن را شناسایی و از مساله حذف کرد. به منظور یافتن مناطق همگن ابتدا فاصله طبقات با رابطه زیر بدست می آید. سپس گزینه هایی که در این فواصل نباشند به عنوان گزینه های ناهمگن شناخته شده و از مساله حذف می شوند.

گام6) شناسایی الگو یا سرمشق گزینه ها یا مناطق: با توجه به ماتریس بی مقیاس شده و البته پس از حذف مناطق ناهمگن از آن، مقدار ایده آل هر شاخص مشخص می شود. پس از شناسایی مقدار ایده آل همه شاخص های پژوهش، منطقه یا گزینه ایده آل بدست می آید. اکنون باید فاصله اقلیدسی بین هر منطقه را با منطقه ایده آل با استفاده از رابطه زیر بدست آورد.

گام7) محاسبه میزان درجه توسعه یافتگی مناطق یا گزینه ها: در این بخش باید به درجه بندی میزان توسعه یافتگی مناطق یا گزینه های پژوهش بپردازیم. برای محاسبه درجه توسعه یافتگی هر گزینه از روابط زیر استفاده می شود:

مثال) فرض کنید پنج منطقه داریم که قرار است بر اساس چهار شاخص از نظر میزان مطلوبیت کشت مورد ارزیابی قرار گیرد. داده های مساله با استفاده از پرسشنامه تاکسونومی جمع آوری شده است.

گام1) بر اساس داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه و گزینه ها و شاخص های پژوهش ابتدا ماتریس داده های مساله به صورت زیر تشکیل شد.

گام2) تشکیل ماتریس استاندارد یا نرمال شده

گام3) محاسبه فواصل مرکب بین مناطق یا گزینه ها

گام4) تعیین کوتاه ترین فاصل هر منطقه یا گزینه

گام 5) شناسایی مناطق همگن: بر اساس روابط گفته شده ابتدا فاصله طبقات را بر اساس رابطه گفته شده تعیین می کنیم که به صورت زیر خواهد شد.

(2.54          ,       1.59)

از آنجایی که همه منطاق این مطالعه در فاصله تعیین شده قرار دارند بنابراین همه گزینه های پژوهش همگن هستند.

گام6) شناسایی الگو یا سرمشق گزینه ها یا مناطق

گام7) محاسبه میزان درجه توسعه یافتگی مناطق یا گزینه ها

هرچه درجه توسعه یافتگی به صفر نزدیکتر باشد منطقه توسعه یافته تر و هر چقدر به یک نزدیکتر باشد عدم توسعه یافته تر است

البته بر اساس دسته بندی های دیگر می توان مناطق را به دسته های گوناگون نیز طبقه بندی نمود.

در صورت نیاز به تحلیل فصل چهار پایان نامه خود با روش تاکسونومی یا سایر روش های تصمیم گیری چند شاخصه با بهترین کیفیت به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید