Can’t see images? Click here…

mcteam.ir

تیم مشاوره مدیریت

دانلود نرم افزار روش های تصمیم گیری چند شاخصه برپایه اکسل
در کمتر از چند دقیقه مسائل مربوط به پروژه های کلاسی، مقاله ، پایان نامه و پژوهش های خود را خودتان انجام دهید
به جای واگذاری پروژه های خود به افراد و سازمان های دیگر با استفاده از این نرم افزارها خودتان فعالیت های خودتان را انجام دهید
(Vikor Solver) نرم افزار ویکور
(Topsis Solver) نرم افزار تاپسیس
(DEMATEL Solver) نرم افزار دیمتل
(Fuzzy AHP Solver) نرم افزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
(SAW Solver) نرم افزار جمع موزون ساده
(AHP Solver) نرم افزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
(Entropy Solver) نرم افزار آنتروپی
نرم افزار محاسبه نرخ ناسازگاری پرسشنامه های مقایسه زوجی فازی به روش گوگوس و بوچر (Gogus and Boucher Solver)
نمونه های فصل 4 پایان نامه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه
آموزش نحوه طراحی انواع پرسشنامه های روش های تصمیم گیری چند شاخصه
تیم مشاوره مدیریت در حال برنامه ریزی و تهیه فیلم آموزش نرم افزارهای کاربردی است تا در آینده ای نزدیک با اشتراک رایگان آن در کانال تیم مشاوره مدیریت، بستری جهت توانمند کردن دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به علم فراهم نماید.
برای عضویت در کانال اینجا کلیک کنید
mcteam.ir
MCteam

INFO@MCTEAM.IR

http://mcteam.ir/

SHARE TWEET FORWARD
شما این ایمیل را از طرف ما به دلیل ثبت نام در سایت ما یا خرید از ما دریافت کرده اید.

لغو اشتراک