مدلسازی معادلات ساختاری

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ 0

مدلسای معادلات ساختاری  Structural Equation Modeling مدلسازی معادلات ساختاری روشی که است که پژوهشگر را قادر می سازد تا مجموعه ای از معادلات رگرسیون را […]

تحلیل آماری

مرداد ۱۲, ۱۳۹۵ 0

انجام تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای AMOS SPSS LISREL Smart PLS