روش میانگین حسابی

دسامبر 1, 2016 0

نحوه نرمالایز کردن ماتریس مساله به این صورت است که مقادیر هر ستون را مجموع مقادیر آن ستون تقسیم می کنیم