آموزش روش دیمتل DEMATEL

اسفند ۱۸, ۱۳۹۴ 0

بررسی روابط علی و معلولی بین شاخص ها با استفاده از روش دیمتل(DEMATEL) گام های آموزش روش دیمتل DEMATEL گام ۱) تشکیل ماتریس میانگین. در […]