سایر روش ها

آوریل 12, 2016 0

سایر روش های تصمیم گیری چند معیاره در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل روش های تصمیم گیری چند معیارها به بخش ارتباط […]

ELECTERE

فوریه 14, 2016 0

روش الکتره (ELECTERE) روش ELECTERE یکی از روش های تصمیم گری چند شاخصه است که در میان دهه ی 1960 در اروپا توسط روی و همکارانش […]