آموزش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی

آموزش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی(Fuzzy ANP)

همانند سایر روش های تصمیم گیری چند شاخصه با مطرح شدن مجموعه اعداد فازی، بسیاری از پژوهشگران تلاش کردند تا بتوانند از مفهوم تئوری مجموعه فازی در روش فرآیند تحلیل شبکه ای نیز استفاده کنند. به همین منظور روش های مختلفی برای انجام فرآیند تحلیل شبکه ای فازی ارائه شده است. اما روش های مطرح شده معمولا تنها بخش مقایسات زوجی را فازی لحاظ کرده و هنگام تشکیل سوپر ماتریس از وزن های قطعی استفاده می کنند. اگر روشی هم وجود داشته باشد که بتواند سوپر ماتریس را نیز فازی لحاظ کند به علت دشواری محاسبات استقبال چندانی از آن نشده است. در زیر تنها مراحل روش فرآیند تحلیل  شبکه ای فازی که توسط چان ارائه شده است مطرح شده است.

برای انجام فرآیند تحلیل شبکه ای فازی باید گام های زیر طی شود:

گام1. همانند مراحل روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ماتریس مقایسات زوجی را تشکیل می دهیم.

گام2. با استفاده از روابط بیان شده در بخش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP)  وزن ماتریس های مقایسه زوجی را بدست آورده.

گام3. پس از محاسبه وزن ها باید سوپر ماتریس مساله را تشکیل داد.

گام4. با استفاده از گام های ارائه شده در روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) محاسبات لازم بر روی سوپر ماتریس انجام شده تا وزن شاخص ها و گزینه های پژوهش بدست آید.

در صورت نیاز به مشاوره، راهنمایی، آموزش، تدریس و تحلیل مسائل خود به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید.


اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید