آموزش نرم افزار

تیم مشاوره مدیریت در راستای هدف اصلی خود که مشاوره، راهنمایی و آموزش دانشجویان و پژوهشگران به منظور توانمند کردن آنها برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی خود می باشد، آماده همکاری با انجمن های دانشجویی و سازمان ها برای برگزاری دوره های آموزشی زیر می باشد.
 آموزش نرم افزار EXPERT CHOICE
 آموزش نرم افزار SUPER DECISION
 آموزش نرم افزار AMOS
 آموزش نرم افزار شبیه سازی ED

سرفصل آموزش نرم افزار اکسپرت چویس(Expert Choice)

 • آموزش مفاهیم روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) با استفاده از یک مثال کاربردی
 • آموزش نحوه طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی به دو روش متداول
 • آشنایی با محیط نرم افزار Expert Choice
 • حل یک مثال کاربردی دو سطحی(بدون گزینه) با استفاده از نرم افزار Expert Choice
 • حل یک مثال کاربردی چند سطحی(همراه با گزینه) با استفاده از نرم افزار Expert Choice
 • نحوه استخراج خروجی نرم افزار Expert Choice
 • نحوه تحلیل نتایج بدست آمده از نرم افزار Expert Choice
 • نحوه نگارش فصل چهارم پایان نامه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

سرفصل آموزش نرم افزار سوپردسیژن (Super Decision)

 • آموزش مفاهیم روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از مثال
 • آموزش مفاهیم روش فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) با استفاده از مثال
 • آموزش نحوه طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی به دو روش متداول
 • آشنایی با محیط نرم افزار Super Decision
 • حل چند مثال کاربردی با استفاده از نرم افزار Super Decision
 • نحوه استخراج خروجی نرم افزار Super Decision
 • نحوه تحلیل نتایج بدست آمده از نرم افزار Super Decision
 • نحوه نگارش فصل چهارم پایان نامه با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه­ای(ANP)

سرفصل آموزش نرم افزار AMOS

 • آشنایی با نحوه ورود داده ها در نرم افزار Spss
 • آموزش تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار AMOS
 • آموزش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار AMOS
 • آموزش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار AMOS
 • آموزش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS
 • آموزش نحوه نگارش فصل چهارم پایان نامه با استفاده از نرم افزار AMOS

سرفصل آموزش نرم افزار شبیه سازی ED

 • آموزش نرم افزار شبیه سازی به صورت کاربردی با ارائه مثال
 • آموزش نحوه نگارش فصل چهارم پایان نامه با استفاده از نرم افزار ED