روش رضایتمندی خاص(روش disjunctive)

روش رضایتمندی خاص(روش disjunctive)

در این روش در صورتی گزینه Ai  به عنوان گزینه قابل قبول قلمداد می شود که شرط زیر را داشته باشد:

picture10

مثال) فرض کنید قرار است از بین چهار گزینه بر اساس 6 شاخص بهترین گزینه را انتخاب کنیم. جدول تصمیم گیری مساله به صورت زیر می باشد.

picture7

با فرض اینکه سطوح مطلوب برای هر یک از شاخص ها به صورت زیر باشد:

picture11

نکته: به جنس شاخصه ها باید توجه شود.

در جدول زیر با علامت +  مشخص شده است که هر یک از گزینه ها در کدام یک از شاخص ها سطح مطلوب را دارد.

picture12

با توجه به نتایج بالا مشاهده می وشد که گزینه های 1 و 2 و 3 چون حداقل در یکی از شاخص ها سطح مطلوب را برآورده کرده اند بنابراین قابل قبول هستند ولی گزینه 4 در هیچ یک از شاخص ها سطح مطلوب را برآورده نکرده است بنابراین رد می شود.

در این روش احتمال رد شدن یک گزینه برابر است با احتمال شکست در همه شاخص ها.