آموزش روش گوگوس و بوچر

آموزش روش گوگوس و بوچر (Gogus and Boucher)

هنگامی که در پژوهشی از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی یا فرآیند تحلیل شبکه ای فازی استفاده می کنیم به منظور ارزیابی نرخ ناسازگاری پرسشنامه های مقایسه زوجی فازی دیگر نمی توانیم از روش متداول استفاده نماییم. بدین منظور روش های متعددی به منظور محاسبه نرخ ناسازگاری پرسشنامه های مقایسه زوجی فازی ارائه شده است که یکی از متداولترین این روش ها روشی است که به نام روش گوگوس و بوچر شناخته شده است. در ادامه سعی شده است تا با استفاده از یک مثال کاربردی به توضیح این روش پرداخته شود.

دانلود نرم افزار محاسبه نرخ ناسازگاری به روش گوگوس و بوچر (Gogus and Boucher)

 گام های روش گوگوس و بوچر برای محاسبه نرخ ناسازگاری پرسشنامه های مقایسه زوجی خبرگان:

گام1) در گام اول ماتریس فازی مثلثی را با فرض عدد فازی مثلثی Ai به دو ماتریس مجزا تقسیم می کنیم.

  • ماتریس اول از اعداد میانی ماتریس فازی مثلثی تشکیل می شود که به صورت زیر نشان داده می شود:

  • ماتریس دوم از میانگین هندسی حدود بالا و پایین ماتریس فازی مثلثی تشکیل می شود که به صورت زی نشان داده می شود:

گام 2) بردار وزن هر یک از ماتریس های قبل (Wm * Wg) را با توجه به روش ساعتی به شرح زیر به دست می آوریم.

نکته: از این مرحله به بعد دقیقا همان روش ساعتی برای محاسبه نرخ ناسازگاری می­باشد. در حقیقت الان دو ماتریس جداگانه داریم که برای هر یک به روش ساعتی نرخ ناسزگاری محاسبه می­شود. و تنها تفاوت در مقادیر جدول شاخص سازگاری تصادفی است که مقادیر آن با مقادیر جدول شاخص سازگاری تصادفی ساعتی کمی تفاوت دارد.

مراحل عملیات ریاضی برای محاسبه نرخ ناسازگاری:

  • مجموع اعداد هر ستون از ماتریس های بدست آمده در گام یک را محاسبه کرده و سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می کنیم. ماتریس جدیدی که بدین صورت بدست می آید را ماتریس نرمال شده یا بی مقیاس شده می نامند.
  • میانگین اعداد هر سطر از ماتریس نرمال شده را محاسبه می کنیم. این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم را به ما ارائه می کند.
  • بزرگترین مقدار ویژه هر ماتریس را با استفاده از روابط زیر برای هر یک از جداول بالا محاسبه می کنیم.

  • در این مرحله شاخص سازگاری(CI) هر یک از ماتریس ها را با استفاده از روابط زیر محاسبه می کنیم.

در روابط بالا n عبارت است از تعداد گزینه ها(عوامل) موجود در مساله.

  • محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس های مساله: برای محاسبه نرخ ناسازگاری(CR)، شاخص سازگاری(CI) هر یک از ماتریس ها را بر شاخص تصادفی آنها تقسیم می کنیم. در صورتی که مقدار حاصل کمتر از 0/1 باشد ماتریس ها سازگار قلمداد می شوند و می توان به نتایج حاصل از آنها اعتماد کرد، در غیر اینصورت باید پرسشنامه مربوط به این محاسبات را به خبره مورد نظر بازگرداند تا مورد بازنگری قرار دهد.

نکته: همانطور که بیان شد مقادیر شاخص تصادفی در روش گوگوس و بوچر با روش ساعتی تفاوت دارد. جدول زیر مقادیر مربوط به شاخص تصادفی هر یک از ماتریس های روش گوگوس و بوچر را ارائه می­کند.

مثال) پرسشنامه مقایسه زوجی مربطو به ارزیابی معیارهای موثر در انتخاب خودرو به صورت زیر توسط یک خبره تکمیل شده است با استفاده از روش گوگوس و بوچر نرخ ناسازگاری آن را محاسبه نمایید.

گام1) گام اول از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی تبدیل پرسشنامه مقایسه زوجی خبرگان به پرسشنامه مقایسه زوجی فازی می باشد. بدین منظور از جداول تبدیل اعداد قطعی به فازی استفاده می شود. پرسشنامه زیر معادل فازی مربوط به پرسشنامه مقایسه زوجی بالا می باشد.

گام 2) در این مرحله باید پرسشنامه یا ماتریس مقایسه زوجی فازی را به دو پرسشنامه(ماتریس) مستقل تبدیل نمود. 

ماتریس اول: که از حد وسط پرسشنامه مقایسه زوجی فازی بدست می آید عبارت است از:

ماتریس دوم: که از حد پایین و بالای پرسشنامه مقایسه زوجی فازی بدست می آید عبارت است از:

گام 3) محاسبه نرخ ناسازگای هر یک از پرسشنامه های مستقل بالا بر اساس روش ارائه شده در بالا:

نرخ ناسازگاری ماتریس اول:

نرخ ناسازگاری ماتریس دوم:

نکته: نرخ ناسازگاری هر یک از دو ماتریس بالا توسط نرم افزار گوگوس و بوچر تیم مشاوره مدیریت محاسبه شده است.

با وارد کردن هر یک از دو ماتریس مساله در نرم افزار گوگوس و بوچر طراحی شده توسط تیم مشاوره مدیریت در چند ثانیه می توانید نرخ ناسازگاری هر یک از این دو ماتریس را بدست بیاورید

برای دریافت نرم افزار اینجا کلیک کنید

آموزش روش گوگوس و بوچر – آموزش روش گوگوس و بوچر- آموزش روش گوگوس و بوچر – آموزش روش گوگوس و بوچر –  آموزش روش Gogus and Boucher – آموزش روش Gogus and Boucher – آموزش روش Gogus and Boucher

در صورت نیاز به مشاوره، راهنمایی، تدریس و تحلیل داده های خود با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه با بهترین کیفیت به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید