آموزش روش سوآرا

آموزش روش سوآرا (SWARA)

در بسیاری از مسائل تصمیم­ گیری چند شاخصه، وزن­دهی به شاخص­­ ها و معیارها از جمله مهم­ترین مراحل حل مسئله می­ باشد. روش های مختلفی برای وزندهی به معیارها و شاخص ها وجود دارد همانند روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، روش فرآیند تحلیل شبکه ای، روش آنتروپی شانون و … .

روش سوآرا (SWARA) یکی از جدیدترین روش هایی است که در سال 2010 توسط کرسولین و همکارانش ارائه شد. این روش تصمیم گیرنده را قادر می سازد تا به ارزیابی و وزن دهی شاخص ها و معیارهای پژوهش بپردازد. در ادامه به آموزش روش سوآرا به صورت گام به گام پرداخته شده است.

مراحل انجام وزن دهی شاخص ها و معیارها با استفاده از روش سوآرا(SWARA):

گام1) مرتب کردن شاخص ها(معیارها): اولین گام در روش سوآرا این است که ابتدا شاخص های مساله را شناسایی نموده و سپس بر اساس نظرات خبرگان مهمترین شاخص ها غربال شده و آنها را بر اساس درجه اهمیت مرتب کرده. بر این اساس مهمترین شاخص را در ردیف اول قرار داده و به همین ترتیب شاخص های دیگر را بر اساس میزان اهمیت مرتب می کنیم به صورتی که شاخصی که کمترین  اهمیت را دارد در انتها قرار بگیرد.

گام 2) تعیین اهمیت نسبی هر شاخص (Sj)؛ در این مرحله می ­بایست اهمیت نسبی هر کدام از شاخص ­ها نسبت به شاخص مهم­تر قبلی مشخص گردد که در فرآیند روش سوآرا این مقدار با Sjنشان داده می ­شود. این اهمیت توسط خبرگان مشخص می شود. در صورتی که بیش از یک خبره داشته باشیم یا باید به صورت گروهی اهمیت نسبی هر شاخص تعیین شود یا از میانگین نظرات خبرگان به عنوان اهمیت نسبی استفاده شود.

گام 3) محاسبه ضریب Kj: ضریب Kj تابعی از مقدار اهمیت نسبی هر شاخص می ­باشد که با استفاده از رابطه زیر محاسبه می­ گردد.گام4) محاسبه وزن اولیه هر شاخص(qj): وزن اولیه شاخص ها از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.نکته: وزن اولیه شاخص اول که مهمترین است برابر یک می باشد

گام5) محاسبه وزن نهایی: در گام آخر باید وزن نهایی شاخص ها که در حقیقت همان وزن نرمال شده است را محاسبه نمود. برای محاسبه وزن نهایی یا نرمال از رابطه زیر استفاده می شود.

دانلود نرم افزار سوآرا

مثال) سازمانی به دنبال شناسایی و وزن دهی شاخص های مهم در ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان خود می باشد. بدین منظور در نظر دارد با استفاده از روش سوآرا به وزن دهی شاخص های خود بپردازد.

گام1) اولین گام از مراحل روش سوآرا شناسایی شاخص های مساله و غربال سازی آنها می باشد. بدین منظور با استفاده از مرور ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان تعداد هشت شاخص(کیفیت، قابلیت اطمینان، خدمات پس از فروش، انعطاف پذیری، شهرت، تجربه، نزدیکی جغرافیایی، زمان تاخیر) شناسایی شد که از اهمیت بیشتری نسبت به شاخص های دیگر برخوردار بودند. پس از شناسایی مهمترین شاخص ها بر اساس نظرات خبرگان شاخص ها به ترتیب اهمیت شناسایی و مرتب شدند.

گام2) پس از شناسایی شاخص ها و مرتب کردن آنها بر اساس اهمیت باید اهمیت نسبی هر شاخص(Sj) را محاسبه کرد. بدین منظور از نظرات خبرگان استفاده کرده و اهمیت نسبی هر شاخص را نسبت به شاخص قبلی مشخص می کنیم. جدول زیر شاخص های پژوهش را بر اساس ترتیب اهمیت به همراه مقدار اهمیت نسبی هر شاخص نشان می دهد.

با مشخص شدن شاخص ها و  متوسط اهمیت نسبی آنها اکنون می توان به انجام سایر محاسبات روس سوآرا پرداخت. بدین منظور  به ترتیب باید ضریب Kj ، وزن اولیه هر شاخص و وزن نهایی شاخص ها محاسبه شوند. جدول زیر نتایج حاصل از انجام این مراحل را نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می شود با استفاده از روش سوآرا توانستیم مهمترین شاخص های موثر در ارزیابی تامین کنندگان را شناسایی و وزن دهی کنیم.

دانلود نرم افزار سوآرا (SWARA Solver)

تمام محاسبات بالا با استفاده از نرم افزار سوآرا در چند ثانیه انجام شده است

 آموزش روش سوآرا-  آموزش روش سوآرا-  آموزش روش سوآرا-  آموزش روش سوآرا- آموزش روش SWARA- آموزش روش SWARA- آموزش روش SWARA- آموزش روش SWARA- آموزش روش SWARA- اموزش روش سوآرا- اموزش روش SWARA-