روش دلفی (Delphi)

روش دلفی (Delphi) – روش دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – تکنیک دلفی – پرسشنام دلفی

آموزش گام به گام پیاده سازی روش دلفی

پرسشنامه دلفی

این فایل توسط اساتید تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است تا به دانشجویان و پژوهشگران کمک نماید بتوانند بر اساس این فایل به طراحی پرسشنامه و اجرای روش دلفی بپردازند.

روش دلفی یک از پرکاربردترین روش های پژوهش است که در بسیاری از مقالات و پایان نامه ها از آن برای انجام پژوهش استفاده می شود. اما متاسفانه در اکثر این پژوهش ها به شیوه کاملا نادرست و بسیار ساده انگارانه از این روش استفاده می شود. یا به عبارت دقیقتر می توانم بیان کنم که در این پژوهش ها اصلا روش دلفی در عمل بکار گرفته نشده است بلکه داده ها توسط خود دانشجو ایجاد شده است و برای اینکه پژوهش خود را علمی قلمداد کنند از اسم روش دلفی استفاده کرده اند. به همین علت است که در فایل مقاله یا پایان نامه آنها اثری از پرسشنامه و فرآیند روش دلفی دیده نمی شود چون اصلا هیچ گونه خروجی بابت روش دلفی در اختیار ندارند که گزارش کنند.

با قاطعیت تمام می توانم بگویم که این فایل بهترین و کاملترین فایل آموزش روش دلفی فازی در ایران است. بازخوردهای ارائه شده توسط کسانی که این فایل را تهیه کرده اند گواه بر ادعای ماست.

آموزش تهیه شده توسط تیم مشاوره مدیریت شامل پنج فایل می باشد که در زیر محتوای هر فایل توضیح داده شده است:

محتوای فایل اول با نام آموزش روش دلفی(پی دی اف- 14 صفحه):

در این فایل سعی شده است تا به صورت خلاصه به آموزش تئوریک روش دلفی پردخته شود که این فایل خود شامل سرفصل های:

 • تعاریف روش دلفی
 • نقاط قوت روش دلفی
 • نقاط ضعف روش دلفی
 • کاربردهای روش دلفی
 • شرایط مناسب برای استفاده از روش دلفی
 • انواع روش دلفی
 • عناصر تشکیل دهنده روش دلفی
 • نحوه شناسایی و انتخاب شرکت کنندگان(خبرگان) در روش دلفی
 • نحوه طراحی پرسشنامه در دلفی
 • روش های بررسی روایی(اعتبار) و پایایی پرسشنامه دلفی
 • اندازه نمونه یا همان تعداد خبرگان در روش دلفی
 • روش های انتخاب خبرگان یا همان شرکت کنندگان در دلفی
 • مراحل انجام پژوهش به روش دلفی
 • برخی از شاخص های پارامتریک و ناپارامتریک برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در پرسشنامه دلفی

محتوای فایل دوم با نام آموزش روش دلفی با یک مثال(پی دی اف- 24 صفحه):

در این فایل سعی شده است تا با ارائه یک مثال بصورت کاربردی به پیاده سازی روش دلفی پرداخته شود که شامل سرفصل های زیر می باشد:

 • ارائه یک مثال
 • ارائه شرط توقف دلفی توسط تیم تحقیق برای مثال ارائه شده
 • بیان مساله تحقیق برای مثال ارائه شده
 • تشکیل تیم تحقیق و شناسایی و انتخاب اعضای پانل(شرکت کنندگان) برای مثال ارائه شده
 • طراحی پرسشنامه اولیه برای مثال ارائه شده
 • بررسی روایی و پایایی پرسشنامه دور اول برای مثال ارائه شده
 • ارسال پرسشنامه دور اول به خبرگان و جمع آوری آن برای مثال ارائه شده
 • تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه اول(بررسی پایای، شرط توقف و …) برای مثال ارائه شده
 • طراحی پرسشنامه دور دوم بر اساس نتایج پرسشنامه دور اول برای مثال ارائه شده
 • ارسال و جمع آوری پرسشنامه دوم و تجزیه و تحلیل آن برای مثال ارائه شده
 • طراحی پرسشنامه دور سوم بر اساس نتایج دور دوم
 • نشان دادن رسیدن به شرط توقف در دور سوم برای مثال ارائه شده
 • ارائه گزارش خروجی پژوهش برای مثال ارائه شده
 • نحوه محاسبه وزن و رتبه سوالات پژوهش در پرسشنامه دور سوم برای مثال ارائه شده

محتوای فایل سوم با نام پرسشنامه های طراحی شده برای مثال (ورد – 4 صفحه):

در این فایل پرسشنامه های طراحی شده برای دورهای اول تا سوم در مثال بالا در قالب فایل ورد در اختیار شما قرار داده شده است تا در صورت نیاز بتوانید از آن در پژوهش خود استفاده کنید.

محتوای فایل چهارم با نام راهنمای محاسبات (پی دی اف- 4 صفحه):

در این فایل سعی شده است نحوه انجام محاسباتی که با استفاده از SPSS در مثال بالا انجام شده است را آموزش دهیم که شامل:

 • نحوه محاسبه آلفای کرونباخ در مثال ارائه شده با استفاده از SPSS
 • نحوه تشخیص نرمال یا غیرنرمال بودن داده ها با استفاده از روش های چولگی و کشیدگی و ترسیم نمودار هیستوگرام در SPSS

محتوای فایل پنجم با نام نرم افزار دلفی(جدید):

پس از استقبال زیاد دانشجویان از فایل آموزش روش دلفی، تلاش کردیم برای سهولت بیشتر کار دانشجویان و پژوهشگران نرم افزاری طراحی کنیم. نرم افزار طراحی شده به شما در مرحله تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه کمک می کند. در حقیقت با وارد کردن داده های پرسشنامه دلفی خود در نرم افزار، محاسبات زیر به صورت خودکار برای شما انجام می شود:

 • محاسبه میانگین نظرات خبرگان برای هر یک از سوالات(عوامل) 
 • محاسبه درصد اجماع نظرات خبرگان برای هر یک از سوالات(عوامل)
 • محاسبه مقدار وزن هر یک از سوالات(عوامل)
 • محاسبه رتبه هر یک از سوالات(شاخص ها یا عوامل) پرسشنامه بر اساس وزن آنها
 • مشخص کردن سوالاتی که مقدار میانگین نظرات خبرگان آن کمتر یا بزرگتر مساوی مقدار مورد نظر شماست
 • نرم افزار هم برای پرسشنامه های با طیف ۵ تایی و هم طیف ۷ تایی قابل استفاده است
 • نرم افزار تنها روی یک سیستم اجرا می شود و هر بار می توانید داده های تا 300 سوال را وارد نرم کنید
 • بعد از نصب مجدد ویندوز نرم افزار مجددا قابل نصب است

برای دریافت این فایل اینجا کلیک کنید

در صورت نیاز به مشاوره، تدریس و تجزیه و تحلیل داده های خود به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید

پرسشنامه دلفی – پرسشنامه دلفی – پرسشنامه دلفی – پرسشنامه دلفی – روش دلفی – روش دلفی – روش دلفی – روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش طراحی پرسشنامه دلفی – تکنیک دلفی –  تکنیک دلفی –  تکنیک دلفی –  تکنیک دلفی –  تکنیک دلفی – اموزش طراحی پرسشنامه دلفی- اموزش طراحی پرسشنامه دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – پرسشنامه دلفی (Delphi)- پرسشنامه دلفی (Delphi)- پرسشنامه دلفی (Delphi)- پرسشنامه دلفی (Delphi) – روش دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – تکنیک دلفی – پرسشنام دلفی – روش دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – تکنیک دلفی – پرسشنام دلفی- روش دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – تکنیک دلفی – پرسشنام دلفی -روش دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – تکنیک دلفی – پرسشنام دلفی – روش دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – تکنیک دلفی – پرسشنام دلفی – روش دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – تکنیک دلفی – پرسشنام دلفیروش دلفی (Delphi) – روش دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – تکنیک دلفی – پرسشنام دلفی – روش دلفی (Delphi) – روش دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – تکنیک دلفی – پرسشنام دلفی – روش دلفی (Delphi) – روش دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – تکنیک دلفی – پرسشنام دلفی – روش دلفی (Delphi) – روش دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – تکنیک دلفی – پرسشنام دلفی – روش دلفی (Delphi) – روش دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – تکنیک دلفی – پرسشنام دلفی – روش دلفی (Delphi) – روش دلفی – پرسشنامه دلفی (Delphi) – تکنیک دلفی – پرسشنام دلفی