روش دلفی فازی (Fuzzy Delphi)

آموزش گام به گام پیاده سازی روش دلفی فازی

پرسشنامه دلفی

برای دریافت این فایل اینجا کلیک کنید

این فایل توسط اساتید تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است تا به دانشجویان و پژوهشگران کمک نماید بتوانند بر اساس این فایل به طراحی پرسشنامه و اجرای روش دلفی فازی بپردازند.

روش دلفی یک از پرکاربردترین روش های پژوهش است که در بسیاری از مقالات و پایان نامه ها از آن برای انجام پژوهش استفاده می شود. اما متاسفانه در اکثر این پژوهش ها به شیوه کاملا نادرست و بسیار ساده انگارانه از این روش استفاده می شود. یا به عبارت دقیقتر می توانم بیان کنم که در این پژوهش ها اصلا روش دلفی در عمل بکار گرفته نشده است بلکه داده ها توسط خود دانشجو ایجاد شده است و برای اینکه پژوهش خود را علمی قلمداد کنند از اسم روش دلفی استفاده کرده اند. به همین علت است که در فایل مقاله یا پایان نامه آنها اثری از پرسشنامه و فرآیند روش دلفی دیده نمی شود چون اصلا هیچ گونه خروجی بابت روش دلفی در اختیار ندارند که گزارش کنند.

با قاطعیت تمام می توانم بگویم که این فایل بهترین و کاملترین فایل آموزش روش دلفی فازی در ایران است. بازخوردهای ارائه شده توسط کسانی که این فایل را تهیه کرده اند گواه بر ادعای ماست.

آموزش تهیه شده توسط تیم مشاوره مدیریت شامل شش فایل به همراه یک نرم افزار می باشد که در زیر محتوای هر فایل توضیح داده شده است:

محتوای فایل اول با نام آموزش روش دلفی(پی دی اف- 14 صفحه):

در این فایل سعی شده است تا به صورت خلاصه به آموزش تئوریک روش دلفی پردخته شود که این فایل خود شامل سرفصل های:

 • تعاریف روش دلفی
 • نقاط قوت روش دلفی
 • نقاط ضعف روش دلفی
 • کاربردهای روش دلفی
 • شرایط مناسب برای استفاده از روش دلفی
 • انواع روش دلفی
 • عناصر تشکیل دهنده روش دلفی
 • نحوه شناسایی و انتخاب شرکت کنندگان(خبرگان) در روش دلفی
 • نحوه طراحی پرسشنامه در دلفی
 • روش های بررسی روایی(اعتبار) و پایایی پرسشنامه دلفی
 • اندازه نمونه یا همان تعداد خبرگان در روش دلفی
 • روش های انتخاب خبرگان یا همان شرکت کنندگان در دلفی
 • مراحل انجام پژوهش به روش دلفی
 • برخی از شاخص های پارامتریک و ناپارامتریک برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در پرسشنامه دلفی

محتوای فایل دوم با نام تجزیه و تحلیل داده ها در روش دلفی فازی(ورد – 3صفحه):

در این فایل سعی شده است تا مرحله تجزیه و تحلیل داده ها در روش دلفی فازی بصورت  کامل توضیح داده شود، که شامل سرفصل های زیر می باشد:

 • مرحله جمع آوری داده ها 
 • محاسبه ارزش فازی هر سوال(عامل)
 • دی فازی کردن مقادیر فازی هر سوال(عامل)
 • این فایل به صورت ورد ارائه شده است تا در صورت نیاز روابط آن را در فایل خود استفاده نمایید.

محتوای فایل سوم با نام آموزش روش دلفی فازی با یک مثال(پی دی اف- 25 صفحه):

در این فایل سعی شده است تا با ارائه یک مثال بصورت کاربردی به پیاده سازی روش دلفی پرداخته شود که شامل سرفصل های زیر می باشد:

 • ارائه یک مثال
 • ارائه شرط توقف دلفی توسط تیم تحقیق برای مثال ارائه شده
 • بیان مساله تحقیق برای مثال ارائه شده
 • تشکیل تیم تحقیق و شناسایی و انتخاب اعضای پانل(شرکت کنندگان) برای مثال ارائه شده
 • طراحی پرسشنامه اولیه برای مثال ارائه شده
 • بررسی روایی و پایایی پرسشنامه دور اول برای مثال ارائه شده
 • ارسال پرسشنامه دور اول به خبرگان و جمع آوری آن برای مثال ارائه شده
 • تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه اول (بررسی پایای، شرط توقف و …) برای مثال ارائه شده
 • طراحی پرسشنامه دور دوم بر اساس نتایج پرسشنامه دور اول برای مثال ارائه شده
 • ارسال و جمع آوری پرسشنامه دوم و تجزیه و تحلیل آن برای مثال ارائه شده
 • طراحی پرسشنامه دور سوم بر اساس نتایج دور دوم
 • نشان دادن رسیدن به شرط توقف در دور سوم برای مثال ارائه شده
 • ارائه گزارش خروجی پژوهش برای مثال ارائه شده
 • نحوه محاسبه وزن و رتبه سوالات پژوهش در پرسشنامه دور سوم برای مثال ارائه شده

محتوای فایل چهارم با نام پرسشنامه های طراحی شده برای مثال (ورد – 4 صفحه):

در این فایل پرسشنامه های طراحی شده برای دورهای اول تا سوم در مثال بالا در قالب فایل ورد در اختیار شما قرار داده شده است تا در صورت نیاز بتوانید از آن در پژوهش خود استفاده کنید.

محتوای فایل پنجم با نام راهنمای محاسبات (پی دی اف- 4 صفحه):

در این فایل سعی شده است نحوه انجام محاسباتی که با استفاده از SPSS در مثال بالا انجام شده است را آموزش دهیم که شامل:

 • نحوه محاسبه آلفای کرونباخ در مثال ارائه شده با استفاده از SPSS
 • نحوه تشخیص نرمال یا غیرنرمال بودن داده ها با استفاده از روش های چولگی و کشیدگی و ترسیم نمودار هیستوگرام در SPSS

محتوای فایل ششم با نام روش دوم دلفی فازی (پی دی اف- 3 صفحه):

تیم مشاوره مدیریت پس از استقبال خوب دانشجویان از فایل آموزش روش دلفی فازی، تصمیم گرفت تا آموزش روش دیگر دلفی را نیز به آموزش خود اضافه کند تا دانشجویان بتوانند روش مورد نظر خود را از بین این دو روش که شناخته شده ترین و متداولترین روش ها هستند، انتخاب کنند. بنابراین در این فایل به آموزش روش دوم دلفی فازی پرداخته شده است. البته تمام مراحل روش دوم دلفی فازی دقیقا شبیه روش اول است با این تفاوت که تنها در مرحله محاسبه ارزش فازی هر سوال و محاسبه حد آستانه تفاوت دارد.

محتوای فایل هفتم با نام نرم افزار دلفی فازی :

همراه فایل های آموزشی نرم افزاری تهیه شده است که به شما در مرحله تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه کمک می کند. در حقیقت با وارد کردن داده های پرسشنامه خود در نرم افزار کلیه محاسبات زیر به صورت خودکار برای شما انجام می شود:

 • محاسبه ارزش(مقدار) فازی مثلثی هر یک از سوالات 
 • محاسبه مقدار دی فازی شده(قطعی) هر یک از سوالات
 • محاسبه درصد اجماع نظرات خبرگان در هر یک از سوالات
 • محاسبه مقدار وزن هر یک از سوالات
 • محاسبه رتبه هر یک از سوالات(شاخص ها یا عوامل) پرسشنامه
 • نرم افزار هم برای پرسشنامه های با طیف ۵ تایی و هم طیف ۷ تایی قابل استفاده است
 • نرم افزار تنها روی یک سیستم اجرا می شود و تا 300 سوال در هر پرسشنامه را محاسبه می نماید. 
 • نرم افزار محاسبات هر دو روش دلفی فازی را به صورت کامل انجام می دهد
 • بعد از نصب مجدد ویندوز نرم افزار مجددا قابل نصب است.

برای دریافت این فایل اینجا کلیک کنید

در زیر بخشی از محاسبات انجام شده توسط نرم افزار ارائه شده است

 

در صورت نیاز به مشاوره، تدریس و تجزیه و تحلیل داده های خود به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید

پرسشنامه دلفی – پرسشنامه دلفی – پرسشنامه دلفی – پرسشنامه دلفی – روش دلفی – روش دلفی – روش دلفی – روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش روش دلفی – اموزش طراحی پرسشنامه دلفی – تکنیک دلفی –  تکنیک دلفی –  تکنیک دلفی –  تکنیک دلفی –  تکنیک دلفی – اموزش طراحی پرسشنامه دلفی- اموزش طراحی پرسشنامه دلفی – پرسشنامه دلفی فازی (Fuzzy Delphi) – پرسشنامه دلفی فازی – روش دلفی فازی – تکنیک دلفی فازی – پرسشنامه Fuzzy Delphi – طراحی پرسشنامه دلفی فازی – گام های روش دلفی فازی – پرسشنامه دلفی فازی (Fuzzy Delphi) – پرسشنامه دلفی فازی – روش دلفی فازی – تکنیک دلفی فازی – پرسشنامه Fuzzy Delphi – طراحی پرسشنامه دلفی فازی – گام های روش دلفی فازی – پرسشنامه دلفی فازی (Fuzzy Delphi) – پرسشنامه دلفی فازی – روش دلفی فازی – تکنیک دلفی فازی – پرسشنامه Fuzzy Delphi – طراحی پرسشنامه دلفی فازی – گام های روش دلفی فازی- پرسشنامه دلفی فازی (Fuzzy Delphi) – پرسشنامه دلفی فازی – روش دلفی فازی – تکنیک دلفی فازی – پرسشنامه Fuzzy Delphi – طراحی پرسشنامه دلفی فازی – گام های روش دلفی فازی- پرسشنامه دلفی فازی (Fuzzy Delphi) – پرسشنامه دلفی فازی – روش دلفی فازی – تکنیک دلفی فازی – پرسشنامه Fuzzy Delphi – طراحی پرسشنامه دلفی فازی – گام های روش دلفی فازی