تدریس خصوصی نرم افزار Super Decision

تدرس خصوصی روش های تصمیم گیری چند شاخصه

تیم مشاوره مدیریت(رزومه اساتید ما) از جمعی از بهترین دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور تشکیل شده است هدف تیم مشاوره مدیریت مشاوره، راهنمایی، آموزش و تدریس دانشجویان و پژوهشگران به منظور توانمند کردن کردن آنها برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی خود می باشد.

یکی از فعالیت های تیم مشاوره مدیریت تدریس خصوصی روش های تصمیم گیری می باشد. در زیر به برخی از سرفصل ها اشاره شده است:

تدریس خصوصی روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

تدریس خصوصی نرم افزار اکسپرت چویس (Expert Choice)

تدریس خصوصی نرم افزار سوپر دسیژن(Super Decision)

تدریس خصوصی نگارش فصل چهار پایان نامه با روش های تصمیم گیری چندشاخصه

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات

تدریس خصوصی پژوهش عملیاتی

تدرس خصوصی روش های تاپسیس، ویکور، دیمتل، AHP، ANP، تاپسیس فازی، تاپسیس خاکستری، ویکور فازی، آنتروپی و سایر روش های تصمیم گیری 

تجزیه و تحلیل فصل چهار پایان نامه با روش های تصمیم گیری چند شاخصه

رزومه اساتید تیم مشاوره مدیریت تضمین کننده کیفیت خدمات تیم مشاوره مدیریت می باشد

در صورت نیاز به آموزش، مشاوره، تدریس و تحلیل داده های خود می توانید از بخش ارتباط با ما درخواست خود را ارائه کنید

تدریس خصوصی نرم افزار اکسپرت چویس – تدریس خصوصی نرم افزار سوپر دسیژن – تدریس خصوصی نگارش فصل چهار پایان نامه با روش های تصمیم گیری چندشاخصه – تدریس خصوصی تحقیق در عملیات – تدریس خصوصی پژوهش عملیاتی – تدریس خصوصی روش های تصمیم گیری چند شاخصه – تدریس خصوصی نرم افزار اکسپرت چویس – تدریس خصوصی نرم افزار سوپر دسیژن – تدریس خصوصی نگارش فصل چهار پایان نامه با روش های تصمیم گیری چندشاخصه – تدریس خصوصی تحقیق در عملیات – تدریس خصوصی پژوهش عملیاتی – تدریس خصوصی روش های تصمیم گیری چند شاخصه – تدریس خصوصی نرم افزار اکسپرت چویس – تدریس خصوصی نرم افزار سوپر دسیژن – تدریس خصوصی نگارش فصل چهار پایان نامه با روش های تصمیم گیری چندشاخصه – تدریس خصوصی تحقیق در عملیات – تدریس خصوصی پژوهش عملیاتی –