دانلود فیلم آموزش نحوه حل روش های تصمیم گیری چند شاخصه

دانلود فیلم آموزش روش میانگین گیری(Statistic)، بردا(Borda) و کپ لند(Copeland) با ارائه مثال کاربردی به صورت گام به گام

****  ****  ****  ****

فیلم آموزش روش تاپسیس (Topsis) با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی 

فیلم آموزش روش تاپسیس فازی (Fuzzy Topsis) با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی
فیلم آموزش روش تاپسیس خاکستری(فاصله ای)(Gray/interval Topsis) با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی

****  ****  ****  ****

فیلم آموزش روش ویکور (Vikor) با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی
فیلم آموزش روش ویکورفازی (Fuzzy Vikor) با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی 
فیلم آموزش روش ویکورخاکستری(فاصله ای)(Gray/interval Vikor) با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی

****  ****  ****  ****

فیلم آموزش روش SAW با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی
فیلم آموزش روش Fuzzy SAW با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی
فیلم آموزش روش Gray SAW با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی

****  ****  ****  ****

فیلم آموزش روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس(Expert Choice) به زودی
فیلم آموزش روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی
فیلم آموزش روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری(فاصله ای) (Gray/interval AHP) با استفاده از اکسل (EXCELLبه زودی

****  ****  ****  ****

فیلم آموزش روش فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) با استفاده از نرم افزار سوپر دسیژن(Super Decisionبه زودی
فیلم آموزش روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (Fuzzy ANP) با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی
فیلم آموزش روش فرآیند تحلیل شبکه ای خاکستری(فاصله ای) (Gray/interval ANP) با استفاده از اکسل (EXCELLبه زودی

****  ****  ****  ****

فیلم آموزش روش آراس (ARAS) با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی
فیلم آموزش روش آراس فازی (Fuzzy ARAS) با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی
فیلم آموزش روش آراس خاکستری(فاصله ای) (Gray/Interval ARAS) با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی
 ****  ****  ****  ****
فیلم آموزش دیمتل(DEMATEL) با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی
فیلم آموزش دیمتل فازی(Fuzzy DEMATEL) با استفاده از اکسل(EXCELLبه زودی