دانلود پرسشنامه

پرسشنامه مقایسه زوجی فرآیند تحلیل شبکه ای (پرسشنامه ANP)

پرسشنامه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (پرسشنامه AHP)

پرسشنامه دیمتل (پرسشنامه DEMATEL)

پرسشنامه تاپسیس (پرسشنامه Topsis)

پرسشنامه ویکور (پرسشنامه Vikor)

پرسشنامه آراس (پرسشنامه ARAS)