خط مشی اصلی تیم مشاوره مدیریت آموزش دانشجویان و پژوهشگران به منظور توانمند کردن آنها برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی خود می باشد