آموزش نرم افزار EXPERT CHOICE

فیلم آموزش نرم افزار اکسپرت چویس(EXPERT CHOICE) به زودی ارائه خواهد شد

در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و یا نرم افزار Expert Choice به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید