روش ترتیبی (روش Lexicographic)

روش ترتیبی (روش Lexicographic) (لکسیکوگراف)

این روش نیازمند آن است که در آن شاخص ها ابتدا از نظر اهمیت اولویت بندی شوند سپس تمام گزینه ها را با مهترین شاخص مقایسه نموده اگر در پایان یک گزینه انتخاب شد روش پایان می یابد ولی اگر چند گزینه از نظر مهمترین شاخص برابر باشند برای مقایسه آنها به سراغ شاخص بعدی که از نظر اهمیت در رده دوم قرار دارد می رویم و آنها را بر اساس آن مقایسه می کنیم و به همین ترتیب ادامه می دهیم تا اینکه یک گزینه انتخاب شود.

مثال) در نظر بگیرید که قرار است سه خودرو پراید، پژو و رانا را از نظر سه شاخص کیفیت، قیمت و میزان مصرف بنزین رتبه بندی نماییم. جدول زیر وضعیت هر یک از گزینه ها را در هر یک از شاخص ها از نظر اهمیت نشان می دهد.حل) ابتدا باید اهمیت شاخص ها توسط خبره یا تصمیم گیرنده مشخص شود. بر فرض که تصمیم گیرنده خود شما هستید و از نظر شما شاخص زیبایی مهمترین شاخص و سپس شاخص کیفیت و در نهایت شاخص مصرف بنزین قرار دارد.

بنابراین برای رتبه بندی گزینه ها باید ابتدا با شاخص زیبایی شروع کرد. همانطور که مشاهده می شود در ستون مربوط به زیبایی پژو و رانا از نظر زیبایی وضعیت یکسان دارند و از هر از پراید زیباتر هستند بنابراین مشخص می شود که پراید رتبه سوم را کسب کرده است. اما پژو و رانا چون از نظر مهمترین شاخص یعنی زیبایی امتیاز یکسان دارند بنابراین باید به سراغ شاخص بعدی از نظر اهمیت رفت که شاخص کیفیت می باشد. همانطور که مشاهده می شود از نظر شاخص کیفیت بین دو گزینه پژو و رانا گزینه پژو از اهمیت بالاتری برخوردار است بنابراین در رتبه اول قرا می گیرد و به دنبال آن رانا قرار می گیرد و پراید نیز همانطور که قبلا مشخص شده بود در رتبه سوم قرار می گیرد.

رتبه 1: پژو

رتبه 2: رانا

رتبه 3: پراید

حال تصور کنید که ترتیب اهمیت شاخص ها به گونه ای دیگر باشد یعنی شاخص مصرف بنزین بیشترین اهمیت را برای شما داشته باشد و شاخص کیفیت و زیبایی نیز به ترتیب در جایگاه های بعدی از نظر اهمیت قرار داشته باشند با توجه به این ترتیب اهمیت جدید گزینه ها را رتبه بندی نمایید؟

برای رتبه بندی گزینه ها بر اساس ترتیب اهمیت جدید شاخص ها ابتدا باید سراغ مهمترین شاخص رفت که در اینجا شاخص مصرف بنزین است و بر اساس شاخص مصرف بنزین گزینه ها را رتبه بندی نمود. همانطور که مشاهده می شود از نظر مصرف بنزین پراید از اهمیت بالاتری برخوردار است و بنابراین رتبه اول را کسب می کند و به دنبال آن رانا و پژوه نیز رتبه های دوم و سوم را کسب می کنند. از آنجایی که بر اساس مهمترین شاخص توانسته ایم هر سه گزینه را رتبه بندی نماییم بنابراین فرآیند ارزیابی در این مرحله به اتمام می رسد.

رتبه 1: پراید

رتبه 2: رانا

رتبه 3: پژو

 روش لکسیکوگراف-  روش لکسیکوگراف-  روش لکسیکوگراف-  روش لکسیکوگراف-  روش لکسیکوگراف- روش لکسیکوگراف – روش Lexicographic – روش Lexicographic – روش Lexicographic – روش Lexicographic – روش ترتیبی (روش Lexicographic) – روش ترتیبی (روش Lexicographic) – روش ترتیبی (روش Lexicographic) – روش ترتیبی (روش Lexicographic) –