روش ترتیبی (روش Lexicographic)

روش ترتیبی (روش Lexicographic)

این روش نیازمند آن است که در آن شاخص ها ابتدا از نظر اهمیت اولویت بندی شوند سپس تمام گزینه ها را با مهترین شاخص مقایسه نموده اگر در پایان یک گزینه انتخاب شد روش پایان می یابد ولی اگر چند گزینه از نظر مهمترین شاخص برابر باشند برای مقایسه آنها به سراغ شاخص بعدی که از نظر اهمیت در رده دوم قرار دارد می رویم و آنها را بر اساس آن مقایسه می کنیم و به همین ترتیب ادامه می دهیم تا اینکه یک گزینه انتخاب شود.