روش میانگین هندسی

3000

نحوه نرمالایز کردن به این صورت است که هر یک از مقادیر  بردار ستونی که از محاسبه میانگین هندسی هر سطر بدست آمده را بر مجموع بردار تقسیم می کنیم.