روش رضایتمندی(روش Conjunctive)

نوامبر 29, 2016 0

روش رضایتمندی(روش Conjunctive) در این روش به منظور اینکه یک گزینه انتخاب شود باید همه استانداردها(حداقل استاندارد قابل قبول) را داشته باشد. به عبارت دیگر […]