Copeland-Borda-Statistic

اسفند ۳, ۱۳۹۴ 0

آموزش روش های تجمیع نتایج روش های تصمیم گیری چند شاخصه Copeland  *   Borda  *  Statistic دانشمندان علوم رفتاری، اقتصاد دانان و نظریه پردازان تنوعی از […]