ELECTERE

روش الکتره (ELECTERE)

روش ELECTERE یکی از روش های تصمیم گری چند شاخصه است که در میان دهه ی 1960 در اروپا توسط روی و همکارانش در موسسه مشاوره ای SEMA معرفی شد. هدف این پژوهشگران در این روش انتخاب بهترین راه حل از میان یک مجموعه از راه حل های ارائه شده بود. این روش بر مبنای مفهوم غیر رتبه ای در تصمیم گیری بنا شده است و دارای دو بخش اصلی است. اول ایجاد چندین رابطه ی غیر رتبه ای زوجی بین گزینه ها با هدف مقایسه ی جامع بین آن ها و بخش دوم بکارگیری روشی که این مقایسات را مورد ارزیابی قرار داده و گزینه های غیر موثر حذف شوند.

مراحل روش ELECTERE:

  1. تشکیل ماتریس تصمیم گری
  2. بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم گیری
  3. محاسبه ی ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شده ی موزون
  4. تعریف مجموعه ی هماهنگ و ناهماهنگ
  5. محاسبه ی ماتریس هماهنگی نسبی
  6. محاسبه ماتریس ناهماهنگ نسبی
  7. محاسبه ی ماتریس هماهنگی مطلق
  8. محاسبه ی ماتریس ناهماهنگی مطلق
  9. تعیین ماتریس ارجحیت نهایی و رتبه بندی گزینه ها بر اساس این ماتریس

در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل روش الکتره (ELECTERE) به بخش ارتباط با ما مراجعه

فرمایید.

ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید