روش حذفی (روش Elimination By Aspect یا روش EBA)

روش حذفی (روش Elimination By Aspect یا روش EBA)

روش حذفی در حقیقت ترکیبی از روش رضایت مندی(Conjunctive) و روش ترتیبی(Lexicographic) است. در این روش باید مشخص کنیم که قرار است گزینه ها بر اساس چه جنبه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. سپس بر اساس آن جنبه مشخص می کنیم که کدام گزینه انتخاب و کدام گزینه حذف می شود.

برای مثال شکل زیر را در نظر بگیرید

picture14

فرض کنید که هر یک از دایره های بالا یک گزینه باشد. بنابراین در صورتی که مبنای ارزیابی و مقایسه گزینه ها شاخصی مانند A باشد تنها گزینه نارنجی رنگ انتخاب می شود. اگر مبنای ارزیابی شاخصی مانند F باشد گزینه های آبی رنگ و سبز رنگ انتخاب می شوند چون این شاخص در هر دوی آنها وجود دارد و گزینه نارنجی حذف می شود. اگر شاخص مقایسه گزینه ها شاخص G باشد چون این شاخص بین هر سه گزینه مشترک است بنابراین هر سه گزینه انتخاب می شوند و هیچ یک از گزینه ها حذف نمی شود. به همین ترتیب می توان سایر مقایسات را انجام داد.