روش رضایتمندی(روش Conjunctive)

روش رضایتمندی(روش Conjunctive)

در این روش به منظور اینکه یک گزینه انتخاب شود باید همه استانداردها(حداقل استاندارد قابل قبول) را داشته باشد. به عبارت دیگر زمانی گزینه Ai را به عنوان یک گزینه قابل قبول طبقه بندی می کنیم که شرط زیر برقرار باشد:

picture6

نکته: در این روش نیازی به نرمالسازی نیست چون حداقل ها را خراب می کند.

مثال) فرض کنید قرار است از بین چهار گزینه بر اساس 6 شاخص بهترین گزینه را انتخاب کنیم. جدول تصمیم گیری مساله به صورت زیر می باشد.

picture7

با فرض اینکه حداقل استاندارد مورد نیاز در هر یک از شاخص های به صورت زیر باشد:

picture8

نکته: به جنس شاخصه ها باید توجه شود.

در جدول زیر با علامت +  مشخص شده است که هر یک از گزینه ها در کدام یک از شاخص ها حداقل استاندارد را دارد.

picture9

همانطور که مشاهده می شود تنها گزینه های شماره 1 و 4 حداقل استاندارد را در تمام شاخص ها دارند.