روش نیمه ترتیبی (روش Lexicographic semiorder)

روش نیمه ترتیبی (روش Lexicographic semiorder)

مثال) ماتریس تصمیم زیر را با دو شاخص از جنس سود در نظر بگیرید.

picture13

فرض کنید که شاخص اول مهمترین شاخص باشد ولی تفاوت به میزان یک یا کمتر از یک مهم یا بامعنی نباشد. در شاخص 2 نیز تفاوت کمتر از یک معنی دار نیست.

در مقایسه سه گزینه با توجه به مهمترین شاخص یعنی شاخص اول نتایج زیر بدست می آید:

گزینه 1 ترجیح دارد به گزینه 2 : ولی تفاوت معنی دار نیست.

گزینه 1 ترجیح دارد به گزینه 3 : تفاوت معنی دار است.

گزینه 2 ترجیح دارد به گزینه 3 : ولی تفاوت معنی دار نیست.

 با توجه به شاخص شماره 1 به این نتیجه رسیدیم که تنها گزینه 1 ترجیح دارد به گزینه 3 .

در مقایسه سه گزینه با توجه به شاخص مهم بعدی یعنی شاخص 2 نتایج زیر بدست می آید:

گزینه 1 ترجیح دارد به گزینه 2 : تفاوت معنی دار است.

گزینه 1 ترجیح دارد به گزینه 3 : تفاوت معنی دار است.

گزینه 2 ترجیح دارد به گزینه 3 : تفاوت معنی دار است.

با توجه به نتایج دو مقایسه می توان نتیجه گیری کرد که:

گزینه 1 > گزینه 2 > گزینه 3

روش نیمه ترتیبی – روش نیمه ترتیبی- روش نیمه ترتیبی – روش نیمه ترتیبی – روش نیمه ترتیبی – روش نیمه ترتیبی (روش Lexicographic semiorder) – روش نیمه ترتیبی (روش Lexicographic semiorder) – روش نیمه ترتیبی (روش Lexicographic semiorder) – روش نیمه ترتیبی (روش Lexicographic semiorder)- آموزش روش نیمه ترتیبی-  آموزش روش نیمه ترتیبی-  آموزش روش نیمه ترتیبی-  آموزش روش Lexicographic semiorder- آموزش روش Lexicographic semiorder- آموزش روش Lexicographic semiorder- آموزش روش Lexicographic semiorder