روش چیرگی(Dominance)

روش چیرگی(Dominance)

در این روش، تصمیم گیرنده به هر دلیلی که برایش مطرح است گزینه ها را به تدریج حذف می کند تا اینکه یک گزینه اصلی برایش بماند.

در این روش ابتدا دو گزینه اول را با هم مقایسه کرده و آنکه مغلوب شد را کنار گذاشته سپس آنکه چیره شده را با گزینه سوم مقایسه کرده و این روند را ادامه می دهیم تا گزینه برتر انتخاب شود.

در این روش ما به m-1 مرحله مقایسه نیاز داریم. این روش معمولا برای فیلتر کردن اولیه استفاده می شود