روش مجموع ستونی

2000

نحوه نرمالایز کردن به این صورت است که هر یکی از مقادیر بردار حاصل از معکوس بردار مجموع مقادیر هر ستون را بر مجموع همه اعداد آن بردار تقسیم می کنیم