ELECTERE

فوریه 14, 2016 0

روش الکتره (ELECTERE) روش ELECTERE یکی از روش های تصمیم گری چند شاخصه است که در میان دهه ی 1960 در اروپا توسط روی و همکارانش […]