مدلسازی معادلات ساختاری

مارس 6, 2018 0

مدلسای معادلات ساختاری  Structural Equation Modeling مدلسازی معادلات ساختاری روشی که است که پژوهشگر را قادر می سازد تا مجموعه ای از معادلات رگرسیون را […]

تحلیل آماری

آگوست 2, 2016 0

انجام تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای AMOS SPSS LISREL Smart PLS