آموزش روش تاپسیس خاکستری (فاصله ای)

آموزش روش تاپسیس خاکستری (فاصله ای)

مراحل روش تاپسیس خاکستری یا فاص همانند روش تاپسیس می باشد. پیش از یادگیری روش تاپسیس خاکستری ابتدا باید مفاهیم تئوری خاکستری و روش تاپسیس را آموخته باشیم. در بخش مربوط به تحلیل رابطه خاکستری مفاهیم اولیه تئوری خاکستری بیان شده است، همچنین روش تاپسیس نیز در بخش آموزش روش تاپسیس مطرح شده است. بنابراین در این بخش فقط به آموزش مراحل روش تاپسیس خاکستری پرداخته می شود. در ادامه گام های حل یک مساله تصمیم گیری چند شاخصه را به کمک این روش تشریح می شود.

گام های روش تاپسیس خاکستری (فاصله ای)

گام۱ تشکیل تیم تصمیم گیرندگان و مشخص نمودن وزن معیارها.  با فرض اینکه تعداد تصمیم گیرندگان K نفر باشد،  وزن معیارها را می­ توان با استفاده از رابطه زیر برآورد شود.

Picture1

گام۲ استفاده از متغیرهای کلامی برای مشخص کردن وضعیت هر یک از گزینه های پژوهش در هر کدام از معیارها. پس از ارزیابی می­ توان ارزش هر کدام از تامین ­کنندگان را در هر یک از معیارها با توجه به معادله زیر برآورد نمود.

Picture2

گام۳ ساخت ماتریس تصمیم خاکستری D به فرم رابطه زیر.

Picture3

گام۴ نرمالایز کردن ماتریس تصمیم خاکستری بصورت زیر به منظور تغییر معیارهای گوناگون مساله به واحدهای قابل اندازه گیری مشترک جهت مقایسه معیارها.

Picture4

که برای معیارهایی از جنس سود  بصورت زیر محاسبه می ­شود.

Picture5

و برای معیارهایی از جنس هزینه عبارت  بصورت زیر محاسبه می­ شود.

Picture6

با نرمال کردن ماتریس تصمیم خاکستری تمام اعداد خاکستری ماتریس در فاصله [۱  ،  ۰]  قرار خواهند گرفت.

گام۵ تشکیل ماتریس تصمیم خاکستری نرمالایز شده موزون. در این گام باید ماتریس نرمالایز شده مرحله قبل را به شکل زیر به ماتریس نرمالایز شده موزون تبدیل نمود.

Picture7

گام۶ تعیین جواب ایده­آل و ندیر(غیرایده­آل) آن به عنوان گزینه مرجع. برای  گزینه مورد بررسی، جواب ایده آل و ندیر آن می­تواند بصورت زیر محاسبه شود.

Picture8

Picture9

گام۷ محاسبه درجه امکان خاکستری بین گزینه­ های مورد مقایسه و جواب ایده ­­آل با استفاده از رابطه زیر.

Picture10

در این رابطه مقدار کوچک­تر بهتر است.

گام۸٫ با استفاده از رابطه زیر درجه امکان خاکستری بین گزینه ­های مورد مقایسه و جواب ندیر(غیر ایده آل) را برآورد می­ کنیم.

Picture11

در این رابطه مقدار بزرگتر بهتر است.

گام۹ تعریف شاخص نزدیکی نسبی هر گزینه نسبت به جواب ایده ­آل با استفاده از رابطه زیر.

Picture12

گام۱۰ رتبه بندی گزینه­ ها. گزینه ای که کمترین  مقدار شاخص نزدیکی را داشته باشد، ارجح است.

در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل روش تاپسیس خاکستری یا فاصله ای به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید.

ارتباط با ما 


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید