آموزش روش ویکور فازی

آموزش روش ویکور فازی (FUZZY VIKOR)

روش ويکور فازي به منظور ارائه فرآيند عقلاني و سيستماتيک ارائه شده است. روش ويکور به تصميم گيرنده اجازه مي دهد تا جواب هاي ترجيحي را براي محيط سازماني واقعي تعيين کند. چن و وانگ متدولوژي زير را براي روش ويکور با داده هاي فازي ارائه دادند(Chen and Wang, 2009).

گام ۱: اولین گام روش ویکور فازی تشکیل ماتری تصمیم فازی می باشد.

گام ۲: گام دوم شناسایی بهترین مقدار  و بدترین مقدار  در هر معیار ماتریس. برای معیار مثبت (با ماهیت سود)، بزرگترین مقدار بهترین مقدار است و کوچکترین مقدار بدترین مقدار است.  برای معیار منفی (با ماهیت هزینه)، برعکس می باشد.

Picture11

گام۳: محاسبه مقادیر شاخص های S و R.

Picture6

S و R به ترتيب معيار مطلوبيت و معيار عدم مطلوبيت را نشان مي دهند. هر چقدر این دو شاخص که عدد فازي مثلثي هستند، کوچکتر باشند، در حالت بهتري مي باشد.(Wu & et al, 2009)

گام۴: محاسبه شاخص Q با استفاده از مقادیر شاخص های R و S.

Picture7

گام ۵: رتبه بندی گزینه ها بر اساس شاخص های R و S و Q طبق مفاهیم ویکور معمولی.

در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل روش آموزش روش ویکور فازی (FUZZY VIKOR) به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید.

ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید