آموزش روش دیمتل DEMATEL

بررسی روابط علی و معلولی بین شاخص ها با استفاده از روش دیمتل(DEMATEL)

گام های آموزش روش دیمتل DEMATEL

گام ۱) تشکیل ماتریس میانگین.

در صورتی که در فضای تصمیم گیری واقعی، n خبره نظرات خود را در مورد تاثیر مستقیم هر شاخص بر سایر شاخص ها ارائه دهند، ابتدا نظرات افراد را با استفاده از یک طیف ۵ تایی شامل عدم تاثیر تا تاثیر خیلی زیاد یک شاخص بر شاخص دیگر دریافت می کنیم. امتیاز تاثیر خلیی زیاد بدین معنا است که بهبود بیشتر در شاخص تاثیرپذیر نیازمند بهبود شاخص تاثیر گذار است. پس از دریافت نظرات خبرگان، این نظرات با استفاده از روش میانگین حسابی تلفیق شده و ماتریس میانگین بدست می آید. با استفاده از ماتریس میانگی می توان نقشه ی تاثیر مستقیم عوامل را ترسیم کرد.

گام ۲) محاسبه ماتریس تاثیر روابط مستقیم بی مقیاس شده.

در این مرحله با بی مقیاس کردن ماتریس میانگین ماتریس تاثیر روابط مستقیم بی مقاییسا شده بدست می آید.

گام ۳) محاسبه ماتریس کل(ماتریس مجموع تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم)

گام ۴) ترسیم دیاگرام علت و معلولی

ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما-  آموزش روش دیمتل DEMATEL


اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید