آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای)

آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای)

(GRAY VIKOR OR INTERVAL VIKOR)

در این بخش تلاش می شود تا روش ویکور خاکستری یا فاصله ای آموزش داده شود. اولین گام برای روش ویکور تشکیل ماتریس تصمیم می­باشد. تشکیل ماتریس تصمیم همانند روش ویکور معمولی می باشد با این تفاوت که باید اعداد ماتریس تصمیم بر اساس جداول از پیش تعیین شده یا روش های دیگر به صورت اعداد فاصله ای تبدیل شود.

گام های روش ویکور خاکستری (فاصله ای)

گام 1:  اولین گام تشکیل ماتری تصمیم فاصله ­ای می یباشد.

گام 2: شناسایی بهترین مقدار  و بدترین مقدار  در هر معیار ماتریس. برای معیار مثبت (با ماهیت سود)، بزرگترین مقدار بهترین مقدار است و کوچکترین مقدار بدترین مقدار است.  برای معیار منفی (با ماهیت هزینه)، برعکس می باشد.

گام3: محاسبه مقادیر شاخص های S و R.

Picture3

گام4: محاسبه شاخص Q با استفاده از مقادیر شاخص های R و S.

Picture4

گام 5: رتبه بندی گزینه ها بر اساس شاخص های R و S و Q طبق مفاهیم ویکور معمولی.

آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای)

آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای)

در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل روش ویکور خاکستری یا فاصله ای به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید.

ارتباط با ما 


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید