آموزش روش FUZZY SAW

آموزش روش جمع موزون ساده فازی (FUZZY SAW)

روش جمع موزون ساده فازی در سال 2008 توسط چو و همکاران ارائه شد. این روش نیز همانند روش های تصمیم گیری چند شاخصه دیگر که در محیط فازی ارائه شده است زمانی که داده های قطعی وجود ندارد و با ترجیحات قضاوتی خبرگان روبرو هستیم بکار می رود. در ادامه تلاش شده است تا گام های این روش ارائه شود.

دانلود نرم افزار روش جمع موزن ساده فازی ( FUZZY SAW SOLVER)

برای دانلود فایل آموزش نحوه طراحی پرسشنامه SAW فازی همراه با مثال کاربردی اینجا کلیک کنید

گام اول) تشکیل ماتریس تصمیم فازی مساله

همانند سایر روش های نیازمند جدول یا ماتریس تصمیم گیری این روش نیز با تشکیل ماتریس تصمیم گیری فازی شروع می شود. برای تشکلیل ماتریس تصمیم گیری فازی شما باید گزینه ها، معیارها، جنس معیارها و وزن معیارهای مساله خود را مشخص کنید.

گام دوم) محاسبه ماتریس تصمیم فازی نرمال شده

در این مرحله باید با استفاده از روش تبدیل مقیاس خطی ماتریس تصمیم را نرمال کرد. روابط تبدیل مقیاس خطی جهت نرمال سازی ماتریس تصمیم در زیر ارائه شده است.

در اینجا B نماینده معیارهایی است که جنبه سود دارند و C نماینده معیارهایی است که دارای جنبه هزینه می باشند.

گام سوم)  محاسبه ماتریس تصمیم فازی نرمال موزون

در این مرحله باید ماتریس تصمیم فازی نرمال شده را که در مرحله قبل بدست آمده است در وزن معیارها ضرب نمود تا ماتریس تصمیم فازی نرمال موزون حاصل شود.

گام چهارم) محاسبه مجموع اعداد فازی هر گزینه

در این گام با استفاده از ماتریس تصمیم فازی نرمال موزون شده مرحله قبل به محاسبه مجموع اعداد فازی هر گزینه می پردازیم.

گام پنجم) مقایسه و رتبه بندی گزینه ها

از آنجایی که مقادیر وزن بدست آمده برای هر گزینه در مرحله قبل به صورت فازی می باشد بنابراین باید با استفاده از روشه ای مختلف ابتدا آنها را مقایسه کرد و سپس به رتبه بندی آنها پرداخت. در بخش مقایسه و رتبه بندی اعداد فازی به تفصیل در مورد نحوه مقایسه و رتبه بندی اعداد فازی بحث شده است.

دانلود نرم افزار روش جمع موزن ساده فازی ( FUZZY SAW SOLVER)

مثال) شرکتی تصمیم دارد قطعات مربوط به محصولات جدید خود را از تامین کنندگان مناسب تهیه کند. بدین منظور 5 تامین کننده در نظر گرفته شده است. برای انتخاب تامین کننده مناسب 3 شاخص کیفیت محصول(C1)، زمان تاخیر(C2)، و سطح تکنولوژی تامین کنندگان(C3) در نظر گرفته شده است. جدول زیر ماتریس تصمیم گیری را نشان می­ دهد. با استفاده از روش جمع موزون ساده فازی(Fuzzy SAW) به سازمان کمک کنید تامین کننده مناسب را انتخاب کند.

ساده فازی(Fuzzy SAW) به سازمان کمک کنید تامین کننده مناسب را انتخاب کند.

گام ۱)  اولین گام حل یک مساله با استفاده از روش جمع موزون ساده فازی(Fuzzy SAW) تشکیل ماتریس تصمیم مساله می­باشد. برای تشکیل ماتریس تصمیم مساله باید موارد زیر مشخص شده باشد:

  • گزینه­ه ای مساله مشخص شده باشد
  • شاخص ­های مساله مشخص شده باشد
  • جنس شاخص ­ها مشخص شده باشد
  • وزن شاخص­ ها مشخص شده باشد
  • وضعیت هر یک از گزینه­ ها در هر یک از شاخص­ ها مشخص شده باشد(پرسشنامه جمع موزون ساده)

بر اساس داده های جمع شده ماتریس تصمیم فازی مساله به صورت زیر ارائه شده استگام دوم بعد از محاسبه ماتریس تصمیم فازی مساله تبدیل آن به ماتریس نرمال می باشد. بر اساس روابط بیان شده ماتریس تصمیم فازی نرمال شده به صورت زیر بدست آمده است.حال باید با ضرب وزن معیارها در ماتریس تصمیم فازی نرمال شده به محاسبه ماتریس تصمیم فازی نرمال موزون پرداخت. جدول زیر ماتریس تصمیم فازی نرمال موزون بدست آمده برای مثال بالا را ارائه می کند.همانطور که بیان شده با داشتن ماتریس تصمیم فازی نرمال موزون اکنون می توان به محاسبه جمع فازی هر گزینه پرداخت و سپس بر اساس آن به مقایسه و رتبه بندی گزینه ها پرداخت. نتایج حاصل از این بخش در جدول زیر ارائه شده است.

تمام محاسبات بالا با استفاده از نرم افزار جمع موزون ساده فازی در مدت تنها چند ثانیه انجام شده است. با استفاده از این نرم افزار می توانید در زمان با ارزش خود صرفه جویی نموده و همچنین از صحت محاسبات خود اطمنیان حاصل نمایید.

برای دانلود نرم افزار روش جمع موزن ساده فازی ( FUZZY SAW SOLVER) اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل آموزش نحوه طراحی پرسشنامه SAW فازی همراه با مثال کاربردی اینجا کلیک کنید

در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل داده های خود با جمع موزون ساده فازی(Fuzzy SAW) یا سایر روش های تصمیم گیری به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید

آموزش روش FUZZY SAW – روش جمع موزن ساده فازی – روش SAW فازی – روش FUZZY SAW – آموزش روش FUZZY SAW – روش جمع موزن ساده فازی – روش SAW فازی – روش FUZZY SAW- آموزش روش FUZZY SAW – روش جمع موزن ساده فازی – روش SAW فازی – روش FUZZY SAW- آموزش روش FUZZY SAW – روش جمع موزن ساده فازی – روش SAW فازی – روش FUZZY SAW- آموزش روش FUZZY SAW – روش جمع موزن ساده فازی – روش SAW فازی – روش FUZZY SAW- آموزش روش FUZZY SAW – روش جمع موزن ساده فازی – روش SAW فازی – روش FUZZY SAW

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید